Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Козюбра, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті простежується еволюція доктрини природного права від зародження її ідей у період античності, формування засадничих положень доктрини до визначення її місця у сучасній правовій теорії та практиці. Підкреслюється, що на довгому історичному шляху доктрини природного права були періоди як стрімких злетів, так і болючих падінь, які часом межували з повним занепадом. Один із найвищих злетів природного права припадає на періоди Відродження і Просвітництва (ХУІІ-ХУІИ ст.). Саме в цей час була створена потужна школа природного права, яка вивела його на провідні позиції у праворозумінні та справила величезний вплив на процес розвитку не тільки національного, а й міжнародного права, яке своїм становленням у сучасному його вигляді зобов’язане названій школі. У статті аналізуються причини занепаду школи природного права, найболючішого удару по якій завдала концепція юридичного позитивізму з його абсолютизацією ролі науки та раціонального логічного мислення у правотворенні, ігноруванням духовно-моральних, ціннісних засад права, зведенням його до логічно замкнутої системи норм, запереченням ролі судової практики у процесі правотворення тощо. Ці та інші недоліки юридичного позитивізму не могли не сприяти відродженню природного права, справжній ренесанс якого відбувся після Другої світової війни як реакція на кричущі свавілля нацистського режиму, яке часто підносилося до рангу закону. У статті піддається аналізу внесок у цей процес таких видатних філософів права, як Г. Радбрух, А. Кауфман та ін. У завершальній частині статті, на основі аналізу праць таких провідних філософів права сучасності, як Р. Алексі, Л. Фуллер, Р. Дворкін та інші, простежуються тенденції розвитку ідей доктрини природного права в сучасній непозитивістській правовій філософії.
The article provides the insight into the doctrine of natural law evolution from the origin of its ideas in the times of antiquity through the formation of fundamental stipulations thereof up to the acknowledgement of its position within the modern legal theory and practice. The article dwells upon the point that the doctrine of natural law has undergone both the periods of blistering ascent, as well as shocking degradation turning at some times into full decay. The period of Renaissance (XVII-XVIII centuries) has experienced one of the natural law highest ascents. This is when the powerful school of natural law leading it to prominent position in legal perception was initiated. It has had significant influence on the process of national and international law development, while the latter owes much to this school contributing a lot to its present day state. The article further focuses on the causes of natural law school degradation being primarily caused by the concept of legal positivism dwelling on absolutization of the role of scholarship as well as rational and logical mentality in lawmaking, and also on the ignorance of mental and value-based foundations of the society and trying to taper it to the secluded system of norms, as well as to negation of judicial practice’ role in lawmaking process etc. The named and other disadvantages of legal positivism had no other choice but to support the renaissance of the natural law, having place after World War II in the form of the reaction on outrageous tyranny of Nazi regime which was often advocated in the form of law. The article analyzes the input Gustav Radbruch, Arthur Kaufmann and certain other philosophers have made to this process. The article concludes by basing its findings on the works of Robert Alexy, Lon Fuller, Ronald Dworkin and others providing assistance to track tendencies of natural law doctrine development in contemporary non-positivist legal philosophy.
Description
Keywords
доктрина природного права, теорія юридичного позитивізму, соціологічна теорія права, теорія прав людини, стаття, natural law doctrine, theory of legal positivism, sociological theory, human rights theory
Citation
Козюбра М. І. Доктрина природного права: через історичні злети й падіння до визнання основою найважливіших досягнень сучасної правової теорії та практики / Микола Козюбра // Право України. - 2021. - № 1. - С. 12-42.