Етнокультурні особливості ідеографічної параметризації української лексики: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

dc.contributor.advisorКарпіловська, Євгенія
dc.contributor.authorСавельєва, Любов
dc.date.accessioned2018-02-16T10:29:01Z
dc.date.available2018-02-16T10:29:01Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 — українська мова. — Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. —Київ, 2009. Головна мета дослідження – виявлення та аналіз етнокультурних особливостей ідеографічної параметризації назв осіб за місцем проживання, виявлення етноконотацій в їхній семантиці та з’ясування значущості етноконотацій різних типів для цієї лексико-семантичної групи слів української мови. Основні теоретичні та практичні результати дисертації полягають у комплексному підході до аналізу, опису та лексикографічного моделювання етноконотацій в семантиці українських іменників – назв осіб за місцем проживання. У дослідженні прийнято широке і вузьке трактування поняття етноконотація. Етноконотація в широкому значенні становить вияв зв’язку з історією та культурою народу в самій ідеографічній параметризації лексики, реалізацію номінації певного етнокультурно маркованого поняття, значущого для когнітивної свідомості українського народу. Етноконотацію у вузькому значенні розуміємо як вияв етнокультурної специфіки в семантиці окремого слова, у способі оформлення етнокультурно маркованого поняття у мовній свідомості українців. Основу синоптичної схеми пропонованого в дослідженні електронного лінгвокультурологічного словника ідеографічного типу становлять як широкі, так і вузькі етноконотації, або етнокультурно марковані компоненти семантичної структури слів. Синоптична поняттєва схема цього словника відображає національномовну специфіку загальних синоптичних схем традиційних ідеографічних словників, а сам словник у своєму корпусі унаявнює етнокультурно марковані конотації (етноконотації) різних типів у семантиці окремих слів в часовій і просторовій перспективі функціонування української мови. Лексична частина електронного лінгвокультурологічного словника ідеографічного типу охоплює 441 лексико-семантичний варіант іменників-назв осіб за місцем проживання. Внаслідок формалізованого аналізу їхніх дефініцій у тлумачних словниках їх зведено до 57 концептів різного ступеня узагальнення, організованих в синоптичну схему – модель ідеографічної параметризації тематичної групи назв осіб за місцем проживання. До складу синоптичної схеми входять 40 видових концептів третього рівня, на основі яких побудовано словникові статті, 16 видових концептів другого рівня, що об'єднують статті до окремих лексем у поняттєві групи, та один родовий концепт першого (граничного для цієї групи лексем) рівня ідентифікації НАЗВА ОСОБИ ЗА МІС ЦЕМ ПРОЖИВАННЯ. Вузькі етноконотації-конкретизатори різних типів локалізовані на другому і третьому рівнях ідентифікації лексичної семантики досліджуваних НОЗМП. З метою структурування статей словника на підзони виділено диференційні лексичні ознаки, за якими у межах статей сформовано синонімічні ряди, і словотвірні ознаки, за якими похідні об’єднано в словотвірні пари, ланцюжки чи парадигми. Електронний лінгвокультурологічний словник ідеографічного типу (ЕЛКСІТ) відображає ідеографічну параметризацію назв жителів в українській мові в їх зв’язках з твірними власними та загальними назвами місць їх проживання, що становлять дві групи об’єктів: 1) природні об’єкти – природні середовища, зони, області, типи рельєфу, природних територій; 2) створені людиною об’єкти – адміністративно-територіальний устрій України; типи українських поселень; система історико-етнографічних та етнокультурних регіональних одиниць: природно-історичні області, історико-етнографічні регіони, історичні зони, етнографічні райони.uk_UA
dc.description.abstractThesis abstract for a candidate degree in Philology sciences from speciality 10.02.01 – Ukrainian language. O. O. Potebnya Institute of Linguistics the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2009. The main purpose of the thesis is to exposure and to analyze ethnocultural peculiarities of ideographical parameterization of persons domiciliary names, to exposure ethnoconnotation in their semantics and to find out meaningfulness of ethnoconnotation of different types for this lexical-semantic group of Ukrainian words. The main in theoretical and practical results of the thesis consist in the complex approach to analysis, description and lexicographic design of ethnoconnotation in semantics of the Ukrainian nouns – the names of persons domiciliary. Wide and narrow interpretation of ethnoconnotation concept is accepted in the research. Ethnoconnotation in wide interpretation is connection with the history and culture of people in ideographical parameterization of lexicon, process of nomination of certain ethnoculture marking concept, meaningful for cognitive consciousness of Ukrainian people. Ethnoconnotation in narrow interpretation is understood as a display of ethnoculture specific in semantics of separate word, in the method of registration of ethnocultural marking concept in language consciousness of Ukrainian people. The basis for synoptic conceptual scheme offered in the research is both on wide and narrow ethnocultural marking components of semantic structure of words. The synoptic conceptual scheme of this dictionary reflects the national language specific of general synoptic conceptual schemes of traditional ideographical dictionaries, and dictionary in the corps presents ethnocultural marking connotation (ethnoconnotation) of different types in semantics of separate words in the temporal and spatial prospect of functioning of Ukrainian language.en_US
dc.identifier.citationСавельєва Л.С. Етнокультурні особливості ідеографічної параметризації української лексики : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Савельєва Любов Степанівна ; Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : [б. в.], 2009. - 20 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12616
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.organisationНаціональна академія наук України. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебніuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectлексиконuk_UA
dc.subjectпоняттяuk_UA
dc.subjectетнокультурний концептuk_UA
dc.subjectлексичне значення словаuk_UA
dc.subjectформалізація семантикиuk_UA
dc.subjectетноконотаціяuk_UA
dc.subjectелектронний лінгвокультурологічний словник ідеографічного типуuk_UA
dc.subjectlexiconen_US
dc.subjectconcepten_US
dc.subjectethnocultural concepten_US
dc.subjectlexical valueen_US
dc.subjectethnoconnotationen_US
dc.subjectformalization of semanticsen_US
dc.subjectelectronic linguistic cultural dictionary of ideographical typeen_US
dc.subjectавтореферат дисертаціїuk_UA
dc.titleЕтнокультурні особливості ідеографічної параметризації української лексики: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наукuk_UA
dc.title.alternativeEthnocultural peculiarities of ideographical parameterization of Ukrainian lexicon: [thesis abstract]en_US
dc.typeThesis abstractuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Savelieva_Etnokulturni_osoblyvosti_ideohrafichnoi_parametryzatsii .pdf
Size:
300.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: