Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Залізняк, Леонід
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття торкається ключової проблеми історії Східної Європи – історичної спадщини княжого Києва та держави Русь. Аналізуються аргументи прибічників ранньосередньовічної версії походження українського народу та їх супротивників – сучасних симпатиків історичного міфу часів пізнього сталінізму – давньоруської народності як "колиски трьох братніх народів". Пізньосередньовічна концепція походження українців, росіян та білорусів є радянською версією дуже давнього імперського історичного міфу. Він суперечить нормам сучасної етнології і формувався після Другої світової війни як типова радянська ідеологічна конструкція. У наш час найбільш переконливою і популярною серед науковців є концепція походження українців з раннього середньовіччя (V–VІІ ст.). Біля її витоків стояв М. Грушевський. Сучасна етнологія розглядає народи як етнокультурні організми, які народжуються, проходять свій життєвий цикл і дезінтегруються переважно шляхом асиміляції іншими народами. Вік етносів визначається неперервністю етнокультурного розвитку на їхніх етнічних землях. Неперервність розвитку на землях Англії, Франції, Іспанії, Німеччини, Чехії, Сербії, Польщі та України з раннього середньовіччя до нашого часу дає підстави починати національну історію згаданих народів з V–VІІ ст. Пройшовши племінну фазу розвитку у ранньому середньовіччі (V–ІХ ст.), згадані народи Європи створили свої перші держави. Саме в цей час постала держава Київська Русь, яка консолідувала слов’янські племена Південної Русі в єдиний етнос руських-рутенів (стародавніх українців). Українці, як і переважна більшість народів середньої смуги Європи (англійці, французи, іспанці, німці, поляки, чехи, серби, хорвати та ін.), родом з раннього середньовіччя (V–VII ст.) і продовжують розвиватися на своїх етнічних землях до нашого часу.
The article touches upon the key problem of the history of Eastern Europe – the historical heritage of princely Kyiv and the state of Rus. It also analyzes the arguments of supporters of the early medieval version of the Ukrainian people’s origin and those of their opponents, who currently sympathize with the historical myth of the late Stalinism period – Old Rus nation being “the cradle of three fraternal peoples”. Late medieval concept of origins of Ukrainians, Russians, and Belarusians is a Soviet version of a very old imperial historical myth. It disagrees with the norms of modern ethnology and was formed after World War II as a typical Soviet ideology structure. In our time, the majority of scientists adhere to the concept of Ukrainians’ genesis in the Early Middle Ages (5th–7th centuries), with M. Hrushevsky as one of its originators. Modern ethnology views peoples as ethnocultural organisms, who are born, pass their life cycle, and disintegrate, mostly in the process of assimilation with other peoples. Age of ethnos is determined by the continuity of its development on its ethnic lands. Continuity of ethnocultural development on the lands of England, France, Spain, Germany, Czech Republic, Serbia, Poland, and Ukraine from Early Middle Ages to our time suggests the beginning of national history of the mentioned peoples from the 5th–7th centuries. Having passed the tribal phase of development in Early Middle Ages (5th–9th c.), the mentioned nations of Europe created their first states. At the same time, the state of Kyivan Rus aroused, which consolidated Slavs of Southern Rus in the single ethnos of Ruthenians (ancient Ukrainians). Ukrainians, as the majority of peoples inhabiting Central Europe (English, Frenchmen, Spaniards, Germans, Poles, Czechs, Serbians, Croats, and others), originated in Early Middle Ages (5th–7th c.) and continuously developed on their ethnic lands to our time.
Description
Keywords
Київська Русь, генезис українців, історичний міф, етнологія, тяглість етнокультурного розвитку, стаття, Kyivan Rus, genesis of Ukrainians, historian myth, ethnology, continuity of etnocultural development
Citation
Залізняк Л. Л. Походження українців очима науковців, імперських політиків та їхніх адептів в Україні / Л. Залізняк // Українознавство. - 2018. - № 1 (66). - С. 8-19.