Пошук оптимальних відхилень значень критеріїв для досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі вибору

dc.contributor.authorГорборуков, Вячеслав
dc.contributor.authorФранчук, Олег
dc.date.accessioned2019-12-05T23:10:18Z
dc.date.available2019-12-05T23:10:18Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractРоботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної проблеми – підвищення ефективності розв’язання багатокритеріальних задач ранжування та вибору альтернатив. Процес проведення ранжування та вибору складається з таких етапів: визначення проблемної задачі, структурування проблеми, реалізація оптимального вибору, пост-аналіз та отримання результату. Як відомо, помилки на етапі структуризації призводять до утворення хибної моделі задачі, яка, найпевніше, призведе до неточних результатів. Отже, якість отриманого розв’язку задачі в першу чергу залежить від вдалого структурування, що вимагає від ОПР скрупульозної деталізації проблемної області для визначення критеріїв, альтернатив та іншої інформації. Після проведення ранжування альтернатив (об’єктів) здійснюють пост-аналіз отриманого розв’язку. На цьому етапі має бути можливість додаткового дослідження таких об’єктів, які не стали "переможцями", але з огляду на специфіку конкретної задачі можуть становити інтерес для особи, що приймає рішення (ОПР). У результаті виникає обернена задача ранжування, яка має визначити, на скільки тому чи тому об’єкту необхідно покращити критеріальні значення, щоб у підсумковому рейтинговому списку посісти задане ОПР місце. Бажаним результатом розв’язання цієї задачі вважають встановлення таких мінімальних відхилень початкових значень критеріїв, за яких ця альтернатива отримує рейтинг не нижче від наперед заданого значення. У статті розглянуто обернену задачу ранжування альтернатив, яка формалізується у класі моделей дискретного програмування. Для розв’язку задачі запропоновано алгоритм, що базується на ідеології методу динамічного програмування. Це дає змогу на етапі пост-аналізу процесу проведення вибору (ранжування) альтернатив підвищити рівень аналізу отриманих результатів. Розв’язки таких обернених задач породжують додаткові властивості об’єктів дослідження, які можуть розширювати початкову інформаційну модель. У підсумку це призводить до підвищення ефективності процесу прийняття рішень.uk_UA
dc.description.abstractThe paper focuses on solving an actual scientific and technical problem of improving the efficiency of solving multiple criteria problems of ranking and selecting alternatives. The process of ranking and selection consists of the following stages: problem identifying, problem structuring, implementation of the optimal choice (decision analysis), post-analysis, and obtaining results. As known, mistakes at the stage of structuring lead to creating an incorrect model of the problem, which is most likely to lead to inaccurate results. Thus, the quality of a solution of the problem depends, first of all, on successful structuring, which requires careful detailing of the problem area for determining the criteria, alternatives, and other information. After ranking the alternatives (objects), post-analysis of the obtained solution is carried out. At this stage, there should be a possibility for an additional research of such objects which did not become "winners", but taking into account the specifics of the problem, these objects may be interesting for the decision maker. As a result, there is an inverse ranking problem, solution of which should determine how much it is necessary to improve the criteria values of the specified object, which in the final ranking list would occupy the given place. The desired result of solving this problem is determination of a minimum deviation of the initial criterial values which can allow to get the rating which is not below the pre-set value. This article consideres the inverse problem of ranking alternatives, which is formalized in the class of discrete programming models. The algorithm for solving this problem, based on the ideology of the method of dynamic programming, has been proposed. This allows to increase the level of analysis of the obtained results at the post-analysis stage of the process of selecting (ranking) alternatives. Solutions of the inverse problems create additional properties of research objects, which can extend the initial information model area with new properties of research objects. As a result, this increases the efficiency of the decision-making process and the efficiency of the decision-making process.en_US
dc.identifier.citationГорборуков В. В. Пошук оптимальних відхилень значень критеріїв для досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі вибору / Горборуков В. В., Франчук О. В. // Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки. - 2019. - Т. 2. - С. 10-15.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16713
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceНаукові записки НаУКМА. Комп'ютерні наукиuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectприйняття рішеньuk_UA
dc.subjectранжування альтернативuk_UA
dc.subjectбагатокритеріальна оптимізаціяuk_UA
dc.subjectдискретне програмуванняuk_UA
dc.subjectдинамічне програмуванняuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectdecision-makingen_US
dc.subjectranking alternativesen_US
dc.subjectmulti-criteria optimizationen_US
dc.subjectdiscrete programmingen_US
dc.subjectdynamic programmingen_US
dc.subjectarticleen_US
dc.titleПошук оптимальних відхилень значень критеріїв для досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі виборуuk_UA
dc.title.alternativeThe search for optimal deviations of criterial values which allow to achieve the desired results for a fixed alternative in solving multi-criteria selection problemen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Horborukov,Franchuk_Poshuk_optymalnykh_vidkhylen_znachen_kryteriiv_dlia_dosiahnennia_obranoiu_alternatyvoiu_bazhanoho_rezultatu_pry_rozviazku_bahatokryterialnoi_zadachi_vyboru.pdf
Size:
853.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections