Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-07-03
Authors
Бойко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Актуальність теми. В Україні соціальна робота як професія та відповідна академічна підготовка виникла близько 20 років тому, а процес її професіоналізації триває й донині. Важливою складовою цього процесу є формування соціальної роботи як наукової та освітньої галузі, яке стримується у зв’язку з недостатньою кількістю фахівців із відповідними дослідницькими компетентностями, викладачів і дослідників, які мають науковий ступінь із соціальної роботи. Унаслідок реформування вітчизняної системи вищої освіти протягом останніх кількох років було створено низку передумов для розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи, зокрема: запровадження Національної рамки кваліфікацій (2011 р.), прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.); офіційне виокремлення соціальної роботи у самостійну галузь знань у Переліку галузей знань та спеціальностей (2015 р.); розроблення з 2016 р. національних стандартів вищої освіти з соціальної роботи. Оскільки в Україні триває процес вироблення основних засад і підходів до підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти, актуальним є вивчення досвіду такої підготовки у Великій Британії, яка є світовим лідером у вищій освіті та має визначний досвід розвитку та реформування докторської (доктор філософії) освіти із соціальної роботи, зокрема з метою гармонізації з положеннями Болонського процесу. Дослідники проблем соціальної роботи приділяють значну увагу виробленню сучасних підходів до проведення досліджень, запровадженню науково обґрунтованої практики соціальної роботи та розвитку відповідних дослідницьких та освітніх центрів. Проблеми підготовки докторів філософії в умовах глобалізації та євроінтеграції досліджували Дж. Анастас, М. Винницький, І. Вишенська, В. Луговий, В. Моренець, О. Нітенко, К. Парк, О. Поживілова, Ю. Рашкевич, І. Регейло, О. Слюсаренко, Л. Стрельченко, Ж. Таланова, Г. Чорнойван та ін.; окремі аспекти третього рівня вищої освіти з соціальної роботи в Україні розглядали Н. Кабаченко, Т. Семигіна; окремі елементи професійної підготовки фахівців із соціальної роботи на другому і третьому рівнях вищої освіти у зарубіжних країнах – В. Поліщук, А. Кулікова, Т. Логвиненко, О. Загайко, Г. Слозанська, Г. Лещук, Н. Микитенко й ін.; особливості створення та розвитку докторських програм із соціальної роботи у Європі та у Великій Британії вивчали А. Барнард, Л. Домінеллі, Д. Завіршек, А. Кампаніні, Дж. Корнбек, К. Лайонз, В. Лєскошек, Дж. Лейх та Л. Морріс, Е. Лонг, Р. Майнард, А. Маттієз, Дж. Орме, Дж. Пауел, К. Парк, Дж. Скоурфілд та Н. Максвел, С. Стауб-Бернасконе, С. Шардлоу, Й. Шо та ін. Проте в наукових працях вчених не приділялася належна увага проблемам підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти. Аналіз науково-методичної літератури з досліджуваної проблеми дав підстави виявити існуючі суперечності: - між нагальною потребою суспільства у висококваліфікованих фахівцях із соціальної роботи, спроможних розвивати теорію та практику соціальної роботи, та наявним рівнем компетентності фахівців із соціальної роботи; - між актуальними завданнями інтеграції вітчизняної освіти до Європейського простору вищої освіти, Європейського дослідницького простору та чинною системою підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти. Актуальність зазначеної проблеми та її недостатня дослідженість зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії». Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – НаУКМА) за темами «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України» (0111U005848) й «Психологопедагогічні умови становлення і функціонування особистості в сучасному соціально-економічному просторі» (0116U006011). Тему дисертації затверджено Вченою радою НаУКМА (протокол від 26 грудня 2013 р. № 10) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол від 17 червня 2014 р. № 6). Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення особливостей та характеристик професійної підготовки фахівців з соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії та розроблення на цій основі концептуальних засад такої підготовки в Україні. Для досягнення мети поставлено такі завдання: – визначити стан дослідження проблеми у вітчизняній та зарубіжній літературі та обґрунтувати вибір напряму дослідження, відповідний понятійнотермінологічний апарат; – виявити чинники та охарактеризувати особливості створення, організації підготовки і розвитку найвищого рівня освіти з соціальної роботи у Великій Британії; – визначити типи, характеристики та зміст підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великій Британії; – розробити й обґрунтувати концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні та практичні рекомендації щодо її розвитку на основі досвіду дослідницької підготовки у Великій Британії. Об’єкт дослідження – підготовка фахівців із соціальної роботи у системі вищої освіти. Предмет дослідження – професійна підготовка фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великій Британії. Методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань, використано такі методи: – аналіз та узагальнення нормативних актів, емпіричних даних і теоретичних положень - для визначення стану розробленості досліджуваної проблеми; уточнення понятійно-термінологічного апарату; з’ясування чинників, особливостей розвитку професійної дослідницької підготовки фахівців із соціальної роботи та визначення типів, характеристик і змісту такої підготовки на третьому рівні вищої освіти у Великій Британії; – порівняльний аналіз - для порівняння організації, функціонування, розвитку дослідницької підготовки з соціальної роботи у Великій Британії й Україні та виявлення національних особливостей; обґрунтування концептуальних засад такої підготовки в Україні; здійснення обґрунтованої вибірки вищих навчальних закладів Великої Британії з використанням міжнародних рейтингів університетів «Шанхайський», «Таймс»; – спостереження (пряме, непряме) - для збору та опрацювання даних щодо реалізації процесу дослідницької підготовки фахівців із соціальної роботи та виявлення її особливостей, організації, функціонування, компонентного складу. Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше: – визначено основні чинники, які сприяли розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи у Великій Британії (створення відповідної науково обґрунтованої бази; визнання пріоритетності на національному рівні; створення національних структур з питань вищої освіти з соціальної роботи; прийняття ключових національних документів; збільшення державного фінансування); – виявлено особливості створення, організації та розвитку докторських програм із соціальної роботи у Великій Британії (акредитація і підтримка національних Центрів досконалості докторської підготовки; наявність національних докторських програм; внутрішня мобільність; зв'язок між успішною реалізацією докторської програми та рівнем її фінансування з бюджету країни; існування університетських Рамок кваліфікацій з дескрипторами та ін.); – розроблено та теоретично обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні, зокрема горизонтальна диференціація ступенів за змістовою орієнтацією підготовки (прикладна – професійний доктор із соціальної роботи, наукова – доктор філософії із соціальної роботи), за формою їх здобуття (за результатами представлення наукових публікацій, за спільними міжнародними програмами докторської підготовки); наявність фахової компоненти в освітній і науковій складових підготовки; організаційні підходи до підготовки, зокрема шляхом створення університетських дослідницьких центрів, міждисциплінарних груп тощо; удосконалено: – науково-методологічну базу для розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи в Україні, зокрема принцип наукової обґрунтованості практики, індивідуальний підхід (у частині розширення освітньої складової з урахуванням індивідуальних освітніх потреб здобувачів); – понятійний апарат вищої освіти з соціальної роботи в Україні, зокрема визначення поняття «професійна підготовка на третьому рівні вищої освіти з соціальної роботи» як дослідницька (науково орієнтована та прикладна) підготовка здобувачів вищої освіти із соціальної роботи за програмами різних типів з метою здобуття наукових ступенів доктора філософії (PhD, PhD by Publication), професійного доктора (ProfD) із соціальної роботи, що передбачає розвиток компетентностей, необхідних для здійснення ефективної професійної діяльності; набуло подальшого розвитку: – визначення сучасних тенденцій професійної підготовки фахівців на третьому рівні вищої освіти (розширення дослідницької компоненти, орієнтація на ринок праці, створення структурованих програм, інтеграція здобувачів у дослідницькі групи, поглиблення студентоцентрованого підходу, розширення інтернаціоналізації, збільшення академічної мобільності). Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні концептуальних засад підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні на основі досвіду такої підготовки у Великій Британії; у створенні та використанні методичного посібника «Докторська програма (PhD) із спеціальності «Соціальна робота і соціальна політика» [20]. Матеріали та висновки, отримані в дослідженні, можуть використовуватися для розроблення та реалізації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи. Результати дослідження впроваджено в освітній процес підготовки докторів філософії із соціальної роботи у НаУКМА в рамках проекту Програми ЄС Темпус «Удосконалення трирівневої системи освіти за спеціальністю «Соціальна робота» в шести європейських країнах» (№ 144562-TEMPUS-2008-UK-JPCR) (довідка від 20 грудня 2016 р. № 01/1789); у науково-методичній діяльності Державного інституту сімейної і молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України (довідка від 19 грудня 2016 р. № 211/01); в освітній процес підготовки магістрів соціальної роботи в Чернігівському національному технологічному університеті (довідка від 23 грудня 2016 р. № 101/10-2918) та Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (довідка від 13 лютого 2017 р. № 43/17). Особистий внесок здобувача. У публікаціях, підготовлених зі співавторами, внесок здобувача полягає: у [74] – досвід впровадження пілотної докторської програми з соціальної роботи, обґрунтування запровадження докторських програм, висновки; у [75] – огляд історії розвитку вітчизняної освіти з соціальної роботи; у [14] – обґрунтування професіоналізації соціальної роботи, в аналізі досвіду впровадження пілотної докторської програми в Україні; в [72; 73] ̶ розкриття проблеми узгодженого на національному рівні визначення соціальної роботи; основних передумов створення докторської програми з соціальної роботи. У монографії [76] автором розглянуто теоретичні засади професіоналізації соціальної роботи в Україні, особливості академічного контексту освіти з соціальної роботи. У методичних посібниках [2; 15] розглянуто зміст підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти у Великій Британії та Україні. Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки й попередні результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри педагогіки і психології та кафедри Школа соціальної роботи ім. В. І. Полтавця НаУКМА (2011-2016), а також апробовано в межах роботи літніх шкіл докторської програми НаУКМА «Соціальна робота і соціальна політика» (Вільнюс, Литва, 2011) та Міжнародної докторської програми з соціальної роботи і соціальної політики INDOSOW (СанПольтен, Австрія, 2012), а також на науково-практичних конференціях різних рівнів: – міжнародних: The First Congress for Social Work Professionalization and Entrepreneurship in Post-Socialist Countries (Кишинів, Молдова, 2016); «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу» (Київ, 2014, 2015, 2016); Advancement of Social Work in Countries with Transition Economy (Кишинів, Молдова, 2015); «Освітній процес і трансформація сучасного українського суспільства» (Київ, 2015); «Актуальні проблеми вищої професійної освіти» (Київ, 2015); «Актуальні проблеми соціальної роботи: волонтерство як важливий ресурс соціальної роботи» (Ужгород, 2013); «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери» (Хмельницький, 2011, 2012); «Вдосконалення підготовки фахівців соціальної роботи в світлі вимог Болонської системи» (Ужгород, 2011); – всеукраїнських: «Соціокультурний розвиток людини і суспільства» (Рівне, 2013); «Соціальна робота та сучасність: тенденції, виклики, перспективи» (Чернігів, 2013); – щорічних звітних: кафедр педагогіки і психології НаУКМА (Київ, 2014-2016) та Школи соціальної роботи НаУКМА (Київ, 2011-2016). Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 21 науковій праці, з них: 7 одноосібних статей (з них 6 у наукових фахових виданнях); 4 статті у співавторстві в закордонних виданнях (два видання включені до наукометричних баз), з них одна стаття – до міжнародної монографії; 6 статей у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій; 4 наукові праці, які додатково відображають результати дисертації, з них 2 методичні рекомендації. Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (249 найменувань, з них 182 – іноземною мовою), 8 додатків. Повний обсяг дисертації – 262 сторінки, з них – 198 сторінок основного тексту. Робота містить 9 таблиць і один рисунок.
Description
Thesis for the Candidate Degree of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 - Theory and Methods of Professional Education. - Institute of Higher Education, the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Factors and specific features for creation, organization and development of doctoral programs in Social Work in Great Britain are identified, and, based on the above, the conceptual framework for the professional training in Social Work at the third cycle of higher education in Ukraine is developed and theoretically grounded. The concept of the “professional training in Social Work at the third cycle of higher education” is refined. Key factors that contributed to the development of the third cycle of higher education in Social Work in Great Britain are identified as well as the specific features of its development are characterized; key types, characteristics and content of modern research training of social work professionals are identified along with the sources shaping the content of national doctoral programs in Social Work in Great Britain. The conceptual framework for the professional training in Social Work at the third cycle of higher education in Ukraine is developed and theoretically grounded, specifically, horizontal differentiation of degrees based on the content orientation of training and on the form of the obtaining degree; availability of professional component within education and research parts of PhD program; organizational approaches to the training, etc.
Keywords
професійна підготовка фахівців із соціальної роботи, докторські (PhD) програми із соціальної роботи, зміст і типи організації докторської (PhD) підготовки, Центри досконалості докторської (PhD) підготовки, дослідницька підготовка з соціальної роботи в Україні, professional training in Social Work, PhD in Social Work Programs, doctoral training content and types, Doctoral Training Centres of Excellence, Social Work research training in Ukraine, дисертація
Citation