Методика організації елективних курсів з української мови у профільній школі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Колесник, Лілія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Концепція модернізації сучасної української освіти, як можна наразі спостерігати в українській школі, спрямована на реформування освітнього процесу, що передбачає введення профільного (вибіркового) навчання на старшому етапі школи. Метою профільного навчання є створення умов для освіти старшокласників з урахуванням їхніх схильностей і здібностей для їхнього подальшого навчання відповідно до профільних інтересів. На нашу думку, такий підхід із поглибленням вивчення окремих предметів у профільній школі дає додатковий імпульс здобувачам освіти, розширює межі пізнання та вибудовує більш конструктивну, фундаментальну базу освітнього процесу. Таке додаткове навчання має назву елективні курси.
Description
The concept of modernization of modern Ukrainian education, as can currently be observed in Ukrainian schools, is aimed at reforming the educational process, which involves the introduction of specialized (selective) education at the senior stage of school. The purpose of specialized training is to create conditions for the education of high school students taking into account their inclinations and abilities for their further training in accordance with specialized interests. In our opinion, such an approach with deepening the study of individual subjects in a specialized school gives additional impetus to those seeking education, expands the boundaries of knowledge and builds a more constructive, fundamental basis of the educational process. Such additional training is called elective courses.
Keywords
елективні курси, курси за вибором, профільне навчання, здобувачі освіти, тези конференції, elective courses, optional courses, professional training, education seekers
Citation
Колесник Л. Методика організації елективних курсів з української мови у профільній школі / Лілія Колесник // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 100-103.