Cytological research of exophytic tumors of the bronchi and the growth pattern of lung cancer

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Bolgova, Lidiya
Tuganova, Tamara
Ponomarenko, Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The study of the growth of lung cancer (LC) has an important clinical significance for morphological verification, the choice of the treatment method, and the determining of prognosis. Investigation of this question allows to clarify the histogenesis of LC. The aim of our study was to compare the results of cytological studies of the material obtained during flexible bronchoscopy (FBS) and scrapings from the operated tumors of the bronchi to clarify the nature of LC growth. Design. To study the growth of tumors in the bronchi in relation to the bronchial mucosa, the cytological examination of the material obtained by FBS and scrapings from the surface of the operated bronchial tumors of 31 patients has been performed. Results. In the preoperative period, in the material of FBS, tumor cells were found only in 1/3 of patients. To obtain the optimal material from exophytic tumors of the bronchus, scrapings were carried out from the entire surface surgical material of the same patients. Cytological preparations of the obtained scrapings confirmed the presence of cancer cells in more than 1/3 of patients. In the rest of the observations, scrapings from the tumor surface contained only cells of the cylindrical epithelium. Conclusions. The cytological investigations made it possible to state that in 2/3 scrapings from surfaces of exophytic tumors of the bronchus contained only cells of the cylindrical epithelium; therefore, the tumors grow under it.
Дослідження росту раку легені (РЛ) має важливе клінічне значення для морфологічної верифікації, вибору методу лікування та визначення прогнозу. Дослідження цього питання дає змогу уточнити гістогенез РЛ. Мета цього дослідження – порівняти результати цитологічних досліджень матеріалу, отриманого під час гнучкої бронхоскопії (ГБС) та шкребків з оперованих пухлин бронхів, щоб з’ясувати природу росту РЛ. Матеріали і методи. Для вивчення росту пухлин у бронхах щодо слизової оболонки бронхів проведено цитологічне дослідження матеріалу, отриманого за допомогою ГБС та шкребків з поверхні оперованих пухлин бронхів, 31 пацієнта. Всі матеріали було верифікова- но гістологічним методом згідно з Міжнародною гістологічною класифікацією пухлин. Було дослі- джено сквамозний рак у 19 (61 %) хворих, аденокарциному у 10 (32 %) та дрібноклітинний (недифе- ренційований) рак у 2 (7 %) пацієнтів. Результати. У передопераційний період у матеріалі ГБС пухлинні клітини було виявлено лише у 1/3 пацієнтів. Для отримання оптимального матеріалу з екзофітних пухлин бронхів робили шкребки з усієї поверхні хірургічного матеріалу тих самих паці- єнтів. У цитологічних препаратах отриманих шкребків підтверджено наявність ракових клітин більш ніж у 1/3 пацієнтів. У решті спостережень шкребки з поверхні пухлини містили лише клітини цилін- дричного епітелію. Під час вивчення матеріалів, отриманих шляхом ГБС та шкребків з поверхонь оперованих новоутворень, пухлинних клітин не виявлено у разі екзофітного росту у 8 (53 %) пацієн- тів, у разі ендо-перибронхіального – в 1 (13 %), у разі перибронхіального росту – в 1 (17 %) хворого. Висновки. Цитологічні дослідження дали змогу стверджувати, що у 2/3 шкребків з поверхонь екзо- фітних пухлин бронхів були наявні лише клітини циліндричного епітелію. Імовірно, в таких випад- ках не відбувалось проростання пухлинами бронхіальної стінки. Проведені дослідження показали, що розвиток ракової пухлини починається під циліндричним епітелієм.
Description
Keywords
cytological research, flexible bronchoscopy studies, scrapings from operated tumors, growth pattern of lung cancer, article, цитологічні дослідження, гнучка бронхоскопія, шкребки з оперованих пухлин, ріст раку легені
Citation
Bolgova L. S. Cytological research of exophytic tumors of the bronchi and the growth pattern of lung cancer / L. Bolgova, Т. Tuganova, А. Ponomarenko // Наукові записки НаУКМА. Біологія та екологія. - 2021. - Т. 4. - С. 21-25.
Collections