Професійна підготовка фахівців із соціальної роботи третього рівня вищої освіти у Великій Британії: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-07-03
Authors
Бойко, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Інститут вищої освіти НАПН України, Київ, 2017. У дисертації визначено чинники та особливості створення, організації підготовки і розвитку докторських програм із соціальної роботи у Великобританії, і на цій основі розроблено й науково обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні. Уточнено поняття "професійна підготовка на третьому рівні вищої освіти із соціальної роботи". Встановлено основні чинники, які сприяли розвитку третього рівня вищої освіти з соціальної роботи у Великій Британії та охарактеризовано особливості його розвитку; визначено основні типи, характеристики і зміст сучасної дослідницької підготовки фахівців із соціальної роботи, джерела формування змісту національних докторських програм із соціальної роботи у Великобританії. Розроблено та теоретично обґрунтовано концептуальні засади підготовки фахівців із соціальної роботи на третьому рівні вищої освіти в Україні, зокрема горизонтальна диференціація ступенів за змістовою орієнтацією підготовки, за формою їх здобуття; наявність фахової компоненти в освітній і науковій складових підготовки; організаційні підходи до підготовки тощо.
Description
Thesis abstract for the Candidate Degree of Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 - Theory and Methods of Professional Education. - Institute of Higher Education, the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2017. Factors and specific features for creation, organization and development of doctoral programs in Social Work in Great Britain are identified, and, based on the above, the conceptual framework for the professional training in Social Work at the third cycle of higher education in Ukraine is developed and theoretically grounded. The concept of the “professional training in Social Work at the third cycle of higher education” is refined. Key factors that contributed to the development of the third cycle of higher education in Social Work in Great Britain are identified as well as the specific features of its development are characterized; key types, characteristics and content of modern research training of social work professionals are identified along with the sources shaping the content of national doctoral programs in Social Work in Great Britain. The conceptual framework for the professional training in Social Work at the third cycle of higher education in Ukraine is developed and theoretically grounded, specifically, horizontal differentiation of degrees based on the content orientation of training and on the form of the obtaining degree; availability of professional component within education and research parts of PhD program; organizational approaches to the training, etc.
Keywords
професійна підготовка фахівців із соціальної роботи, докторські (PhD) програми із соціальної роботи, зміст і типи організації докторської (PhD) підготовки, Центри досконалості докторської (PhD) підготовки, дослідницька підготовка з соціальної роботи в Україні, professional training in Social Work, PhD in Social Work Programs, doctoral training content and types, Doctoral Training Centres of Excellence, Social Work research training in Ukraine, автореферат дисертації
Citation