Механізм впровадження еколого-трудової податкової реформи в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-09-09
Authors
Маслюківська, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інформаційно-видавничий центр Товариства "Знання" України
Abstract
Дисертацію присвячено розробці теоретичних і методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування механізму проведення еколого-трудової податкової реформи в Україні. Наведено характеристику сучасної системи екологічного оподаткування; розкрито теоретико-методологічні засади еколого-трудової податкової реформи; проаналізовано емпіричний досвід та схеми проведення еколого-трудової податкової реформи в країнах ОЕСР; визначено організаційно-економічні передумови для проведення ЕТПР в Україні. Розглянуто зарубіжний досвід справляння екологічних податків, у тому числі на двоокис вуглецю, що дало підстави для обґрунтування доцільності введення податку на СО2 як вихідної податкової основи для здійснення ЕТПР в Україні. Розраховано гіпотетичні надходження від введення такого податку на СО2 до Зведеного бюджету України за рекомендованими соціально оптимальними ставками. Наведено шляхи пом’якшення дії податку на конкурентоспроможність галузей національної економіки через проведення ЕТПР, а також розроблено механізми повернення коштів платникам екологічного податку для інвестування в технологічні заходів щодо енергозбереження.
Description
Dissertation is devoted to the development of theoretical and methodological approaches, as well as practical recommendations, of the developing of a mechanism of the eco-labor tax reform (ELTR) in Ukraine. The thesis provides the characteristics of the modern system of environmental taxation; brings forth theoretical and methodological principles of eco-labor tax reform; analyzes the empirical evidence and schemes of ELTR in OECD countries; defines organizational and economic preconditions for the ELTR introduction in Ukraine. Foreign experience in collecting environmental taxes was analyzed, including the tax on carbon dioxide, which provided the basis for justifying the important role of the carbon dioxide tax as a basis for the eco-labor tax reform in Ukraine. The hypothetical revenue from such tax to the State budget of Ukraine under a proposed in the dissertation socially optimal rates was calculated. The solution aiming at reducing the tax impact on the competitiveness of sectors of national economy via implementing the eco-labor tax reform was described and the mechanisms of tax recycling to the carbon tax payers for investment into technological measures of energy saving was proposed.
Keywords
екологічні податки, податок на двоокис вуглецю, оподаткування ресурсопотоку, еколого-трудова податкова реформа, економічні інструменти екологічного регулювання, екологія, ecology
Citation
Маслюківська О. П. Механізм впровадження еколого-трудової податкової реформи в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / О. П. Маслюківська. – К., 2011. – 21 с.