Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (Ткачук, М. Л. & Брюховецький, В. С. (Ред.). (2015-2017). Київська духовна академія в іменах: 1819-1924: енциклопедія: в 2 т. К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія : [рецензія]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Менжулін, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття покликана прояснити історичний статус та евристичні потенціали такого жанру сучасних історико-філософських досліджень, як довідково-енциклопедична біографістика. Спираючись на доволі широкий бібліографічний матеріал, автор демонструє, що наприкінці XX - початку XXI ст. в англомовних країнах мав місце справжній спалах інтересу до довідково-енциклопедичних видань, складених з іменних статей про життя та діяльність філософів певних епох, країн, напрямів тощо. На думку автора статті, розцвіт цього жанру може вважатися логічним продовженням історико-філософського та біографічного поворотів, що мали місце в англо-американській (аналітичній) філософії у 1980-ті та 1990-ті роки відповідно. Автор особливо наголошує на тому, що внаслідок цього з’явилося чимало філософсько-біографічних енциклопедій та словників, в яких не тільки відтворюються вже наявні знання, а й містяться значні елементи наукової новизни. У статті також показано, що аналогічні тенденції мають місце і в сучасній українській історико-філософської науці. При цьому зазначається, що українські фахівці також роблять власний вагомий внесок у розвиток цього жанру. Вони успішно розвивають оригінальний підхід, який передбачає зосередження уваги на житті та творчості представників певної інституції. Інтелектуальна цінність подібної інституціональцої біографістики демонструється на прикладі нещодавно опублікованої двотомної енциклопедії "Київська духовна академія в іменах: 1819-1924". В ній доволі систематично та інформативно висвітлено біографії багатьох представників вітчизняної філософії, діяльність яких була пов'язана з цим закладом. Окрім того, автор показує, що з точки зору історії філософії великий інтерес складають також і загальні методологічні засади цього енциклопедичного дослідження.
The article aims at clarifying the historical status and cognitive potentials of such a genre of contemporary historiography of philosophy as biographical encyclopedia (dictionary). Based on extensive bibliographic material, the author demonstrates that in the late XX - early XXI centuries in the English-speaking countries there was a real outbreak of interest in encyclopedias and dictionaries, compiled from personalized articles about the life and works of philosophers of certain epochs, countries, trends, etc. According to the author, the increasing popularity of this genre can be considered as a logical continuation of the historical and biographical turns that took place in the Anglo-American (analytic) philosophy in the 1980s and 1990s, respectively. The author specifically emphasizes that it caused the appearance of a significant number of encyclopedias and dictionaries, which contain the well-known facts as well as the significant elements of scientific novelty. The article also shows that similar tendencies have taken place in contemporary Ukrainian historiography of philosophy. It is shown that Ukrainian experts also made their own significant contribution to the development of this genre. They have successfully developed a special approach, which presupposes the focus on life and works of the representatives of a particular academic institution. The intellectual value of this approach is demonstrated by the example of the recently published two-volume encyclopedia "Kyiv Theological Academy in Names: 1819-1924". It contains systematic and very informative presentation of the biographies of many representatives of the national philosophy, whose activities were associated with this institution. The author also shows that from the perspective of the historiography of philosophy, the general methodological foundations of this encyclopedic research is a matter of special interest.
Description
Keywords
філософія, біографістика, історія, бібліографія, біографія, енциклопедія, стаття
Citation
Менжулін В. І. Довідково-енциклопедична біографістика як жанр сучасних історико-філософських досліджень: англо-американський та український досвід (Ткачук, М. Л. & Брюховецький, В. С. (Ред.). (2015-2017). Київська духовна академія в іменах: 1819-1924: енциклопедія: в 2 т. К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія : [рецензія] / Вадим Менжулін // Sententiae. - 2018. - Vol. 37, No 1. - P. 153-167.