Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням

dc.contributor.authorРоссоха, Володимир
dc.contributor.authorПетриченко, Олександр
dc.date.accessioned2020-11-13T21:32:33Z
dc.date.available2020-11-13T21:32:33Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractМета статті – виявити статично достовірні тенденції і залежності розвитку молочної галузі, які можуть тривати і в майбутньому, та визначити напрями вкладень і обсяги інвестиційних ресурсів для виробництва молока і молокопродуктів, що забезпечать раціональну норму їх споживання на одну особу населення країни. Методика дослідження. Охоплює методи аналізу й синтезу показників динаміки та перспектив розвитку молочної галузі в контексті забезпечення раціональної норми внутрішнього споживання молока і молокопродуктів у перерахунку на молоко на одну особу населення країни. Кореляції й регресії для аналітичного вирівнювання фактичних даних, заміни їх теоретичними рівняннями тренду з найвищими коефіцієнтами апроксимації та визначення прогнозних показників розвитку молочної галузі. Проектний аналіз сценаріїв розвитку молочної галузі з обґрунтуванням їхнього інвестиційного забезпечення. Результати дослідження. Аналіз динаміки показників молочної галузі засвідчив скорочення поголів’я й підвищення продуктивності корів у всіх категоріях господарств, зростання обсягів продажу молока переробникам сільськогосподарськими підприємствами і зменшення господарствами населення. У перспективі темпи скорочення поголів’я корів випереджатимуть темпи зростання продуктивності, що спричинить зменшення обсягів виробництва молока в усіх категоріях господарств і продажу його переробним підприємствам. Здійснено прогноз чисельності населення в країні та встановлено співвідношення рівня споживання молока на одну особу до раціональної норми споживання. Опрацьовано сценарії розвитку молочної галузі та обсяги інвестицій для забезпечення раціональної норми споживання молока і молокопродуктів на одну особу населення країни. Елементи наукової новизни. Математично доведено закономірності тенденцій динамічних рядів показників розвитку молочної галузі. За аналітичними функціями й оцінюванням коефіцієнтами апроксимації адекватності рівнянь здійснено прогноз виробництва та споживання молока і молокопродуктів. Встановлено рівень виробництва молока для забезпечення раціональної норми споживання молока і молокопродуктів на одну особу. Розроблено сценарії розвитку молочної галузі за рахунок різних категорій господарств та визначеного обсягу інвестицій. Практична значущість. Досліджені тенденції та прогнозні показники розвитку молочної галузі слугують орієнтиром для ухвалення управлінських рішень щодо напрямів підвищення рівня виробництва і переробки молока для забезпечення раціональної норми споживання молока і молокопродуктів населенням країни. Табл.: 4. Рис.: 8. Бібліогр.: 18.uk_UA
dc.description.abstractThe purpose of the article is to uncover statistically significant trends and dependencies of the dairy industry that can continue in the future, and determine the directions of investments and volumes of investment resources for milk and dairy products that will ensure a rational rate of its consumption per capita. Research methods. During the research process were used the following scientific methods: methods of analysis and synthesis (for determining indicators of dynamics and prospects of the dairy industry development in context of ensuring a rational rate of internal consumption of milk and dairy products in terms of milk per capita; correlations and regressions (for analytical alignment of actual data, their replacement by the theoretical equations of trend with the highest coefficients of approximation, as well as the definition of predictive indicators of the dairy industry development); project analysis (for establishing scenarios of the dairy industry development with justification of their investment support). Research results. Analysis of the dynamics of the dairy industry showed a decrease in the livestock and cow productivity in all categories of farms, an increase in milk sales to processors by agricultural enterprises and a decrease in households. In the future, a decline rate in the cow livestock will outpace productivity growth, which will cause a decrease in the milk production in all categories of farms and sales to processing plants. The population in the country was estimated and a ratio of milk consumption per capita to the rational rate of consumption was established. Scenarios for the dairy industry development and volume of investments were worked out to ensure a rational rate of consumption of milk and dairy products per capita. Elements of scientific novelty. Regularities on trends of the dynamic series of indicators of the dairy industry development were mathematically proved. Analytical functions and estimation of approximation coefficients of adequacy of equations made a forecast on production and consumption of milk and dairy products. The level of milk production was established to ensure a rational rate of consumption of milk and dairy products per capita. Scenarios for the dairy industry development were worked out at an expense of different categories of farms and a certain amount of investments. Practical significance. The researched tendencies and predictive indicators of the dairy industry development might serve as a guideline for making managerial decisions on directions for increasing a level of milk production and processing in order to ensure a rational rate of consumption of milk and dairy products by the country’s population. Tabl.: 4. Figs.: 8. Refs.: 18.en_US
dc.description.abstractЦель статьи – выявить статически достоверные тенденции и зависимости развития молочной отрасли, которые могут продлиться в будущем, и определить направления вложений и объемов инвестиционных ресурсов для производства молока и молокопродуктов, которые обеспечат рациональную норму их потребления на душу населения страны. Методика исследования. Охватывает методы анализа и синтеза показателей динамики и перспектив развития молочной отрасли в контексте обеспечения рациональной нормы внутреннего потребления молока и молокопродуктов в пересчете на молоко на одного человека населения страны. Корреляции и регрессии для аналитического выравнивания фактических данных, замены их теоретическими уравнениями тренда с наивысшими коэффициентами аппроксимации и определения прогнозных показателей развития молочной отрасли. Проектный анализ сценариев развития молочной отрасли с обоснованием их инвестиционного обеспечения. Результаты исследования. Анализ динамики показателей молочной отрасли засвидетельствовал сокращение поголовья и повышение производительности коров во всех категориях хозяйств, рост объёмов продажи молока переработчикам сельскохозяйственными предприятиями и уменьшение хозяйствами населения. В перспективе темпы сокращения поголовья коров будут опережать темпы роста продуктивности, что повлечет за собой уменьшение объемов производства молока во всех категориях хозяйств и продажи его перерабатывающим предприятиям. Осуществлен прогноз численности населения в стране и установлено соотношение уровня потребления молока на одного человека к рациональной норме потребления. Проработаны сценарии развития молочной отрасли и объемы инвестиций для обеспечения рациональной нормы потребления молока и молокопродуктов на одного человека населения страны. Элементы научной новизны. Математически доказаны закономерности тенденций динамических рядов показателей развития молочной отрасли. По аналитическим функциям и оцениванию коэффициентов аппроксимации адекватности уравнений осуществлен прогноз производства и потребления молока и молокопродуктов. Установлен уровень производства молока для обеспечения рациональной нормы потребления молока и молокопродуктов на одного человека. Разработаны сценарии развития молочной отрасли за счет разных категорий хозяйств и установленного объема инвестиций. Практическая значимость. Исследованные тенденции и прогнозные показатели развития молочной отрасли служат ориентиром для принятия управленческих решений относительно направлений повышения уровня производства и переработки молока для обеспечения рациональной нормы потребления молока и молокопродуктов населением страны. Табл.: 4. Илл.: 8. Библиогр.: 18.ru_RU
dc.identifier.citationРоссоха В. В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням / В. В. Россоха, О. А. Петриченко // Економіка АПК. - 2019. - № 12. - С. 16-27.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/18678
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceЕкономіка АПКuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectмолокоuk_UA
dc.subjectвиробництвоuk_UA
dc.subjectреалізаціяuk_UA
dc.subjectмолокопродуктиuk_UA
dc.subjectспоживанняuk_UA
dc.subjectінвестиціїuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectmilken_US
dc.subjectproductionen_US
dc.subjectsalesen_US
dc.subjectdairy productsen_US
dc.subjectconsumptionen_US
dc.subjectinvestmenten_US
dc.subjectпроизводствоru_RU
dc.subjectреализацияru_RU
dc.subjectмолокопродуктыru_RU
dc.subjectпотреблениеru_RU
dc.subjectинвестицииru_RU
dc.titleПрогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населеннямuk_UA
dc.title.alternativeForecasting trends and investments for the dairy industry and ensuring rational consumption of milk and dairy products by the populationuk_UA
dc.title.alternativeПрогнозирование тенденций и инвестиций в молочной отрасли для обеспечения рациональных норм потребления молока и молокопродуктов населениемru_RU
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Prohnozuvannia_tendentsii_ta_investytsii_v_molochnii_haluzi_dlia_zabezpechennia_ratsionalnykh_norm_spozhyvannia_moloka_i_molokoproduktiv_naselenniam.pdf
Size:
438.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: