Охоронець компартійно-державної еліти Радянської України (майор державної безпеки Петро Григорович Шостак-Соколов)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Бажан, Олег
Золотарьов, Вадим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Опираючись на документи особової та архівно-кримінальної справи П.Г. Шостака-Соколова, оперативних документів ДПУ–НКВС УРСР досліджується особливості діяльності контррозвідувального, інформаційного, оперативного відділів Державного політичного управління Української СРР у 1930-х роках. З’ясовано особистий внесок П. Г. Шостака-Соколова у придушенні антирадянського повстанського руху, ліквідації опозиційних політичних угруповань у 1920-х роках, проведенні депортаційних акцій в часи масової колективізації сільського господарства, відтворено обставини, за яких він був репресований. Для реалізації зазначеної мети були застосовані біографічний, проблемно-хронологічний, конкретно-пошуковий методи, а також методи психологічної та історичної реконструкції. На підставі виявлених архівних матеріалів розкрито особливості роботи оперативного відділу НКВС УСРР у 1933–1937 рр. та основні напрямки діяльності і співробітників Управління НКВС по Чернігівській області у першій половині 1937 року.
Description
Based on the documents of the personal and archival criminal case of P. H. Shostak-Sokolov, the operational documents of the DPU-NKVS of the Ukrainian SSR the author examines the activities of the counterintelligence, information, and operational departments of the State Political Administration of the Ukrainian SSR in the 1930s. There has been highlighted the personal contribution of P. H. Shostak in the suppression of the anti-Soviet insurgent movement, the liquidation of opposition political groups in the 1920s, the carrying out of deportation actions during the mass collectivization of agriculture. In addition, the circumstances under which he was repressed are represented in the article. Biographical, problem-chronological, concrete-research methods, as well as methods of psychological and historical reconstruction were used to achieve the established goal. On the basis of discovered archival materials, the peculiarities of the work of the operational department of the NKVD of the USSR in 1933-1937 and the main areas of activity of the NKVD Department employees in the Chernihiv region in the first half of 1937 are revealed.
Keywords
Петро Григорович Шостак, оперативний відділ, ДПУ, НКВС, політичні репресії, стаття, Petro Hryhorovych Shostak, operational department, DPU, NKVD, political repressions
Citation
Бажан О. Г. Охоронець компартійно-державної еліти Радянської України (майор державної безпеки Петро Григорович Шостак-Соколов) / Олег Бажан, Вадим Золотарьов // Краєзнавство. - 2022. - № 1-2. - С. 48-62. - https://doi.org/10.15407/kraieznavstvo2022.01-02.048