Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Руженський, Максим
Мельник, Олексій
Кульбачний, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто роль та складові інвестування, охарактеризовано особливості реальних та фінансових інвестицій, їх взаємозв’язок як матеріальної та фінансово-економічної основи соціально-економічного розвитку суспільства. Актуальність залучення інвестицій у вітчизняну економіку аргументується дефіцитом власних ресурсів необхідних для її структурної перебудови та витратами і втратами спричиненими російсько-українською війною. Встановлено, що незважаючи на вагоме зростання обсягу капітальних інвестицій у вітчизняну економіку їх динаміка погіршується внаслідок не тільки пандемії корона вірусу, а й дії інших чинників до яких належить сприятливий інвестиційний клімат. Визначено його сутнісно-змістовні характеристики як сукупність об’єктивних та суб’єктивних умов, які сприяють, або гальмують процес інвестування народного господарства(на макрорівні) та окремих підприємств, компаній, галузей на мікрорівні. Виявлено ті його компоненти, які гальмують процеси інвестування, що свідчить про недосконалість інвестиційного клімату в нашій країні. Проаналізовано інституційно-правові заходи, які здійснювалися та здійснюються державою для поліпшення інвестиційного клімату та представлено сукупність авторських пропозицій системного характеру, реалізація яких якісно поліпшить інвестиційний клімат в Україні.
The article considers the role and components of investment, describes the features of real and financial investments, their relationship as a material and financial and economic basis of socio-economic development of society. The urgency of attracting investment in the domestic economy is justified by the lack of own resources needed for its restructuring and the costs and losses caused by the Russian-Ukrainian war. It is established that despite the significant increase in capital investment in the domestic economy, their dynamics is deteriorating due not only to the Crown virus pandemic, but also the action of other factors, which include a favorable investment climate. Its essential and substantive characteristics are defined as a set of objective and subjective conditions that promote or inhibit the process of investing in the national economy (at the macro level) and individual enterprises, companies, industries at the micro level. Its components that inhibit investment processes have been identified, which indicates the imperfection of the investment climate in our country. The institutional and legal measures taken by the state to improve the investment climate are analyzed and a set of author's proposals of a systemic nature is presented, the implementation of which will qualitatively improve the investment climate in Ukraine.
Description
Keywords
інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестування, інвестиційний клімат, стаття, investments, investment activity, investing, investment climate
Citation
Руженський М. М. Інвестиційний клімат в Україні: стан та перспективи поліпшення / Руженський М. М., Мельник О. М., Кульбачний С. В. // Вчені записки : збірник наукових праць / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". - Київ, 2022. - Вип. 27 (2). - C. 55-65. - https://doi.org/10.33111/vz_kneu.27.22.02.05.033.039