Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Горошкова, Лідія
Харагірло, Віра
Хлобистов, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведений аналіз динаміки чисельності педагогів професійної освіти. Встановлено, що вони формують потенційний ринок надання послуг з підвищення кваліфікаії. Розглянуті три підходи до зміста підвищення кваліфікації. Перший підхід передбачає, що зміст підвищення кваліфікації формується повінстю її організаторами. За другим – зміст замовляють ті, хто планує підвищувати кваліфікацію. Третій – зміст формується одночасними зусиллями тих, хто підвищує кваліфікацію і тих, то цей процес забеспечує. З трьох підходів перший є традиційним, але він не враховує специфіку професійного спрямування освітніх закладів, у яких працюють ті, хто підвищує кваліфікацію. Другий – навпаки, враховує тільки їх інтереси. На нашу думку, найбільшої ефективності підвищення кваліфікації можливо досягти за третього підходу, але він передбачає необхідність забезпечення паритету сторін у цьому співробітництві. Крім того, з урахуванням наявності конкуренції серед надавачів послуг з підвищення кваліфікації, важливим аспектом стає не тільки можливість досягнення угоди, а й якість послуги, що надається. Задля обгрунтування доцільності використання третього підходу використана теорія ігр. Показано, що успіх реформ у системі професійно-технічної освіти можливо забезпечити шляхом більш активного залучення до процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти. На нашу думку, зосередити свою увагу доцільно, перш за все, на організації підвищення кваліфікації викладачів предметів професійно-технічного циклу, старших майстрів та майстрів виробничого навчання, оскільки відповідна система перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів загальноосвітніх дисциплін є більш розгалуженою. Аналіз динаміки кількості педагогів у системі професійної (професійно-технічної) освіти показав наявність періодичності щодо їх кількості, що практично цілком відповідає ситуації щодо чисельності тих, кого вони навчають. Розглянуті основні підходи до здійснення підвищення кваліфікації. За допомогою теорії ігр доведено, що найбільшої ефективності можливо досягти за умови використання підходу, коли зміст підвищення кваліфікації формується одночасними зусиллями тих, хто підвищує кваліфікацію і тих, то цей процес забеспечує. Показано, що за такого підходу існує можливість врахування не тільки формальних ознак щодо наявності підвищення кваліфікації, а й можливості оцінки якісних параметрів наданої послуги. Це є додатковою конкурентною перевагою для надавачів зазначених послуг на конкурентному ринку послуг з підвищення кваліфікації.
Проведенный анализ динамики численности педагогов профессионального образования. Установлено, что они формируют потенциальный рынок предоставления услуг по повышению квалификации. Рассмотрены три подхода к содержанию повышения квалификации. Первый подход предполагает, что содержание повышения квалификации формируется полностью ее организаторами. По второму – содержание заказывают те, кто планирует повышать квалификацию. Третий – содержание формируется одновременными усилиями тех, кто повышает квалификацию и тех, кто этот процесс обеспечивает. Из трех подходов первый является традиционным, но он не учитывает специфику профессионального направления образовательных учреждений, в которых работают те, кто повышает квалификацию. Второй - наоборот, учитывает только их интересы. По нашему мнению, наибольшей эффективности повышения квалификации возможно достичь с третьего подхода, но он предусматривает необходимость обеспечения паритета сторон в этом сотрудничестве. Кроме того, с учетом наличия конкуренции среди поставщиков услуг по повышению квалификации, важным аспектом становится не только возможность достижения соглашения, но и качество предоставляемой услуги. Для обоснования целесообразности использования третьего подхода использована теория игр. Показано, что успех реформ в системе профессионально-технического образования возможно обеспечить путем более активного вовлечения в процесс переподготовки и повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений. По нашему мнению, сосредоточить свое внимание целесообразно, прежде всего, на организации повышения квалификации преподавателей предметов профессионально-технического цикла, старших мастеров и мастеров производственного обучения, поскольку соответствующая система переподготовки и повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин является более разветвленной. Анализ количества педагогов в системе профессиональной (профессионально-технического) образования показал наличие периодичности по их количестве, практически полностью соответствует ситуации относительно численности тех, кого они обучают. Рассмотрены основные подходы к осуществлению повышения квалификации. С помощью теории игр доказано, что наибольшей эффективности можно достичь при использовании подхода, когда содержание повышения квалификации формируется одновременными усилиями тех, кто повышает квалификацию и тех, кто этот процесс обеспечивает. Показано, что при таком подходе существует возможность учета не только формальных признаков о наличии повышения квалификации, но и возможности оценки качественных параметров предоставляемой услуги. Это является дополнительным конкурентным преимуществом для поставщиков этих услуг на конкурентном рынке услуг по повышению квалификации.
Presentation of the main material (results of work). The analysis of the dynamics of the number of teachers of vocational education was conducted. It is established that they form a potential market for the provision of qualifications. Three approaches to the content of advanced training are considered. The first approach assumes that the content of professional development is formed by its own organizers. By the second - the content is ordered by those who are planning to improve qualifications. The third - the content is formed by the simultaneous efforts of those who enhances qualifications and those processes. Of the three approaches, the first one is traditional, but it does not take into account the specifics of the professional direction of educational institutions working with those who enhances qualifications. The second one is, on the contrary, takes into account their interests. In our opinion, the greatest efficiency of professional development can be achieved for a third approach, but it provides for the need to ensure the parity of the parties in this cooperation. In addition, taking into account the presence of competition among advanced training providers, an important aspect becomes not only the possibility of reaching an agreement, but also the quality of the service provided. In order to justify the expediency of using the third approach, the game theory used. It is shown that the success of reforms in the system of vocational education can be provided by more active involvement in the process of retraining and improving the qualifications of teachers of higher education institutions. In our opinion, it is expedient to focus on organizing the training of teachers of subjects of the professional-technical cycle, senior masters and masters of production training, since the relevant system of retraining and advanced training of teachers of secondary disciplines is more branched. An analysis of the dynamics of the number of teachers in the system of professional (vocational-technical) education showed the presence of periodicity regarding their number, which practically fully corresponds to the situation regarding the number of those who they teach. The main approaches to improving skills are considered. With the help of the game theory it is proved that the greatest efficiency is possible to achieve if the approach is used when the content of advanced training is formed by the simultaneous efforts of those who enhances qualifications and those processes. It is shown that in such an approach, there is a possibility of taking into account not only formal features on the availability of advanced training, but also the possibility of assessing qualitative parameters of the service provided. This is an additional competitive advantage for providing these services on a competitive advanced training services.
Description
Keywords
освітня галузь, професійна (професійно-технічна) освіта, підготовка та підвищення кваліфікації, образовательная отрасль, профессиональное (профессионально-техническое) образование, подготовка и повышение квалификации, education, professional (professional-technical) education, training and advanced training, стаття
Citation
Горошкова Л. А. Моделювання механізмів узгодження інтересів сторін у процесі підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти / Горошкова Л. А., Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених і аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2021. - Вип. 49. - С. 42-50. - https://doi.org/10.31470/2306-546X-2021-49-42-50