Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України : [препринт]

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Лук'яненко, Ірина
Донкоглова, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано сучасний стан ринку праці України та проведено емпіричне оцінювання його можливої дестабілізації у відповідь на внутрішні та зовнішні шоки на основі розробленої економетричної векторної авторегресійної моделі. Аналіз структури ринку праці дозволив визначити основні гальмуючи чинники його. Серед дестабілізуючих факторів було виділено технологічний шок, шок попиту на робочу силу та шок зміни оплати праці. Результати проведеного моделювання показали, що вплив макроекономічних шоків на рівень зайнятості населення є короткостроковим. Крім того було виявлено, що рівень зайнятості є проциклічними у відповідь на шоки пропозиції робочої сили і контрциклічними у відповідь на флуктуації у встановленні рівня заробітної плати. Також було виявлено тісний зв’язок між продуктивністю праці та рівнем зайнятості населення. Враховуючи отримані результати моделювання, було запропоновано ефективні заходи адаптації державного регулювання українського ринку праці до існуючих соціально-економічних ризиків та макроекономічних шоків.
The article analyzes the current state of the labor market in Ukraine and provides an empirical assessment of its possible destabilization in response to internal and external shocks based on the econometric vector autoregressive model. Analysis of the labor market structure made it possible to identify the main destabilizing factors of the development of the national labor market. Among the other factors, there were identified the technological shock, the shock of labor demand and the shock of changes in wages, which were later used in the modeling. The results of the conducted simulation showed that the impact of macroeconomic shocks on the employment rate of the population have short-term effect. In addition, it was found that employment rates are pro-cyclical in response to the shocks of labor supply, but counter-cyclical in responses to fluctuations in wage levels.. Taking into account the obtained modeling results, effective measures were proposed for adapting the state regulation of the Ukrainian labor market to existing socio-economic risks and macroeconomic shocks.
Description
Keywords
ринок праці, безробіття, рівень зайнятості, фактори дестабілізації, продуктивність праці, стаття, препринт, labor market, unemployment, employment, destabilization factors, labor productivity
Citation
Лук'яненко І. Г. Емпірична оцінка процесів дестабілізації на ринку праці України / І. Г. Лук'яненко, Т. О. Донкоглова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. - 2018. - № 9. - [9 с.].