Оцінка екологічного стану навколишнього середовища Іллінецької імпактної структури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Деревська, Катерина
Руденко, Ксенія
Шевчук, М.
Мирижук, Єлизавета
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Узагальнено інформацію щодо винятковості Іллінецької структури, виділено її геологічні, мінералогоеохімічні, ландшафтні та історико-культурні особливості. Актуальність даної тематики зумовлена питаннями збереження земельних ресурсів у межах космогенного ландшафту та оцінки стану навколишнього середовища. Проведена оцінка екологічного стану досліджуваної території дозволила вперше окреслити загрози навколишньому середовищу в межах Іллінецького кратеру. Серед природних загроз особливо виокремлюються екзогенні процеси (геологічна робота поверхневих вод, вітрова ерозія, вивітрювання), унаслідок дії яких утворюються яри і балки; відбувається деградація ґрунтів, зміна ландшафтів тощо. Антропогенне навантаження несе два типи загроз: ненавмисний намір заподіяти шкоди та навмисне нанесення шкоди. В окремих випадках антропогенна діяльність збігається з природними процесами, що посилює їх шкідливі наслідки. У роботі окреслено напружений, критичний, надкритичний та катастрофічний стани навколишнього середовища Іллінецької імпактної структури. Надано характеристику та ранжування загроз навколишньому середовищу. Узагальнення отриманих даних дозволяє презентувати екологічний стан Іллінецького кратеру як близький до надкритичного. Головною проблемою збереження Іллінецької імпактної структури вважаємо адміністративний підхід до виділення геологічних пам'яток природи. З метою зупинення погіршення екологічного стану та збереження унікальної природної структури, ґрунтів, ландшафтів та біогеорізноманіття території пропонується створити Національний природний парк "Іллінецький" разом з існуючим ботанічними заказниками, оскільки підвищене яроутворення та інтенсивне ведення сільськогосподарської діяльності призведе до деградації земельних та лісових ресурсів, збіднення біорізноманіття, а також втрати рекреаційно-туристичної привабливості регіону в цілому.
The article summarizes information about the Ilyinets structure exclusiveness, highlights its geological, mineralogical and geochemical, landscape and historical and cultural features. This topic relevance is due to the issues of preserving land resources within the cosmogenic landscape and assessing the state of the environment. The assessment of the ecological state of the study area made it possible to outline the threats to the environment within the Ilyinets crater. Among the natural origin threats, exogenous processes (geological work of surface waters, wind erosion, weathering) stand out, as a result of which ravines and gullies are formed; there is soil degradation, landscape changes and the like. Anthropogenic pressure carries two types of threats: unintentional actions to cause harm; and willful harm. The anthropogenic activity sometimes coincides with natural processes, raising their harmful consequences. In the work, stresses, critical, supercritical and catastrophic states of the environment of the Ilyinets impact structure are indicated. The characteristics and ranking of environmental threats are presented. The data obtained allow us to represent the ecological state of the Ilyinets crater as close to supercritical. We consider the administrative approach to the geological natural monuments allocation to be the main problem of the Ilyinets impact structure preservation. In order to stop the deterioration of the ecological state and preserve the unique natural structure, soils, landscapes and biogeodiversity of the territory, it is proposed to create the Ilyinets National Natural Park together with the existing botanical reserves, since increased ravine formation and intensive agricultural activities will lead to the land and forest resources degradation, impoverishment of biodiversity, as well as the loss of the recreational and tourist attractiveness of the region as a whole.
Description
Keywords
Іллінецька імпактна структура, імпактити, екосистема, навколишнє середовище, стаття, Ilyinets impact structure, impactite, ecosystem, environment
Citation
Оцінка екологічного стану навколишнього середовища Іллінецької імпактної структури / К. Деревська, К. Руденко, М. Шевчук, Є. Мирижук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2022. - Вип. 3. - С. 66-72. - https://doi.org/10.17721/1728-2713.98.08