Формування поверхнево запрограмованих хімічних сайтів і шляхи оцінювання селективності до окремих мікотоксинів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Стародуб, Микола
Савчук, М.
Феделеш-Гладинець, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проблема мікотоксинів як потенційних забруднювачів продуктів харчування набула масштабного характеру через порушення вимог при інтенсивних технологіях оброблення сільськогосподарських культур та втрату рослинами стійкості до фітопатогенів. Зростання вмісту мікотоксинів у продуктах харчування також безпосередньо пов’язане з неконтрольованим використанням азотних добрив і пестицидів. У статті наведено експериментальні дослідження щодо пошуку найбільш ефективних шляхів формування селективних хімічних сайтів, спрямованих на кількісне визначення окремих мікотоксинів з використанням сенсорної технології. Установлено, що реєструвати утворення відповідного специфічного комплексу можна потенціометричним та оптичним шляхом на основі принципу ППР. Виявлено, що в разі реєстрації утворюваного специфічного комплексу за принципом ППР трансдюсерну поверхню має бути попередньо оброблено ПАА. Відпрацьований спосіб формування селективних матричнозапрограмованих поверхонь можна рекомендувати для створення трансдюсерних поверхонь сенсорів, спрямованих на скринінг мікотоксинів серед об’єктів довкілля. Визначено, що запрограмовані поверхневі структури можуть бути відновлені для повторного використання після промивання їх ацетонітрилом чи метанолом. При повторному використанні понад 10 разів специфічний сигнал змінюється лише в межах 10%.
The problem of mycotoxins as potential food contaminants has become widespread in violation of the requirements of intensive processing technologies for agricultural crops and the loss of plant resistance to phytopathogens. Growth in the content of mycotoxins in food is also directly related to the uncontrolled use of nitrogen fertilizers and pesticides. The article presents experimental studies on the search for the most effective ways of forming selective chemical sites aimed at quantifying individual mycotoxins using sensory technology. It has been established that the registration of the formation of the corresponding specific complex can be carried out potentiometrically and optically on the basis of the PPR principle. It was revealed that when registering the specific complex created for and using the PPR principle, the transducer surface must be pretreated with PAA. A tried-and-true method of forming selective matrix-programmed surfaces can be recommended for the sake of terrestrial transducer surface sensors aimed at screening mycotoxins among environmental objects. It is determined that the surface structures programmed can be restored for reuse by washing them with acetonitrile or methanol. When reused more than 10 times the specific signal changes only within 10%.
Description
Keywords
біосенсор, мікотоксини, сілан, трансдюсер, поверхневоплазмонний резонанс, стаття, biosensor, mycotoxins, silane, transducer, surfaceplasmon resonance
Citation
Стародуб М. Ф. Формування поверхнево запрограмованих хімічних сайтів і шляхи оцінювання селективності до окремих мікотоксинів / М. Ф. Стародуб, М. Ф. Савчук, М. І. Феделеш-Гладинець // Науковий журнал "Біологічні системи: теорія та інновація". - Київ, 2017. - № 270. - [7] с..