Стан сингулярності: соціальні структури, ситуації, повсякденні практики

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Макеєв, Сергій
Оксамитна, Світлана
Домаранська, А.
Іванов, О. В.
Костюченко, Тетяна
Марценюк, Тамара
Малиш, Ліна
Стукало, С.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У монографії розглянуто сучасні визначення стану суспільства (кризу, надзвичайність (emergency), виключеність) і обґрунтовано доцільність іменувати стан, у який перейшов український соціум після подій зими 2013-2014 років, анексії Криму і війни на Донбасі, сингулярним. Сингулярне - те, що зрідка трапляється, особливе, незвичне, але й те, що радикально збурене, існує із суттєво зміненим порядком речей, явищ, очікувань і сподівань, що має шанс як перетворитися на щось позитивно інше, так і залишитися у вимушено знайденому стані. За даними репрезентативних опитувань, проведених до і після другого Майдану, описано нові явища в соціальній структурі та масові ментальні утворення, притаманні респондентам тоді, коли силові лінії у суспільстві формують їхню структуру, а також інтерпретовано поведінкові реакції людей: їхні реальні дії під впливом неконтрольованих зовнішніх сил і обставин, що примусово переводять індивідуальне, сімейне і групове повсякденне життя у незвичні режими функціонування.
The monograph describes the modern definition of the state of society: crisis, emergency, exception and the expediency of naming the state, which passed in the Ukrainian society after the events of the winter of 2013-2014, the annexation of the Crimea and war on Donbass, sin- gularem. Singular - that rare, special, unusual, but also that radical and significantly modify the order of things, phenomena, expectations and hopes that he has the chance to turn into something more positive or stay forced to found condition. On the data of representative surveys, conducted before and after the second Maidan, describes the new phenomenon in the social structure and mass of mental formation, characteristic of the respondents when the lines of force in society shaping their structure and to interpret the behavioral reactions of people: their real actions under the influence of uncontrollable external forces and circumstances, forcibly transferred individual, family and group daily life in unusual modes of operation.
Description
Keywords
суспільство, сингулярне, війна, Майдан
Citation
Стан сингулярності : соціальні структури, ситуації, повсякденні практики / [С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська та ін.] ; за ред. : С. Макеєва, С. Оксамитної ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", НАН України, Ін-т соціології. - Київ : [НаУКМА], 2017. - 179 с. - Автори : С. Макеєв, С. Оксамитна, А. Домаранська, О. Іванов, Т. Костюченко, Л. Малиш, Т. Марценюк, С. Стукало. - Автори зазначено на звороті тит. арк.