Українсько-турецькі фортеці: історія, культура та проблеми дослідження

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Туранли, Фергад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Контраст
Abstract
Досліджується історія фортець, котрі представлені як пам’ятки турецько-української спільної культурної спадщини. Наголошується на проблемах студіювання порушеного питання, у тому числі з врахуванням османсько-турецьких джерел та історіографії задля об’єктивного висвітлення, зокрема ґрунтовного розгляду культурних, політичних, торгівельних відносин між Козацько-гетьманською Україною та Османською Туреччиною. Для вирішення цієї проблеми дослідження проводилося на засадах новітніх методологічних підходів до джерелознавчого опрацювання пам’яток османсько-турецької писемності, визначається методи роботи з рукописами в українському тюркологічному джерелознавстві та історіографії. Варто зазначити, що проблематика теорії й методики історичного джерелознавства набуває особливої актуальності в умовах антропологічного та цивілізаційного осмислення історіософії України та Туреччини в контексті взаємозв’язків та взаємопроникнення культур і традицій різних народів. З метою докладного розгляду зазначеного питання автор робить спробу класифікації фортифікаційних споруд за географічним принципом, а також здійснено їх характеристики. Крім цього, у дослідженні міститься інформація про фортеці та міста, які були розташовані на півдні Україні й входили до володінь Кримського ханства. Особливого значення має дослідження фортець та замків, котрі представляли стратегічне значення з огляду на посилення міжнародних відносин Високої Порти з державами Східної Європи, зокрема Чорноморського вектору дипломатичної діяльності українських гетьманів, а саме: Перекоп, Очаків, Кінбурун, Аккерман, Ізмаїл, Хотин, Кам’янець та ін. Через ці міста-фортеці також пролягали військові, культурні, торгівельні комунікації міжнародного значення. Акцентується увага на необхідності вивчення, збереження, відтворення, популяризації спільної історичної спадщини названих країн, зосібна розвитку туризму, що є актуальним питанням сьогодення.
Description
The paper researches the history of fortresses presented as monuments of common Turkish-Ukrainian cultural heritage. The paper emphasizes on the investigating problems of the matter in question, and takes into account the Osman-Turkish sources of historiography for objective presentation, particularly, the detailed consideration of cultural, political, and trade relations between Cossack-Hetman Ukraine and Osman Turkey. With a view to solving this problem, the research was conducted on the ground of newest methodological approaches to source studies of Osman-Turkish written memorials, it defi nes the methods of work with manuscripts in Ukrainian Turkish source studies and historiography. It is worth mentioning that the problematics of theory and methodics of historical source studies gain a particular topicality in conditions of anthropologic and civilization consideration of Ukrainian-Turkish historiosophy in the context of interconnections and interpenetration of cultures and traditions of different nations. For detailed investigation of this matter, the author attempts to classify the fortifi cation buildings according to geographic principle and describe their characteristics. Besides that, the research presents the information about fortresses and cities situated in the South of Ukraine that used to belong to the possessions of Crimean Khanate. A particular attention is paid to the investigation of fortresses and castles that presented strategic signifi cance due to the enhancement of international relations of High Porta with the states of Eastern Europe, particularly, the Black Sea vector of diplomatic activity of Ukrainian hetmans, viz: Perekop, Ochakiv, Kinburun, Akkerman, Izmaiil, Khotyn, Kamianets, etc. These fortresses-cities also facilitated military, cultural, trade communications of international signifi cance. The paper emphasizes on the necessity of studying, preservation, reproduction, and popularization of common historical heritage of the mentioned countries, with the view to developing tourism, which is an urgent issue of nowadays.
Keywords
історія фортець, культура, спадщина, дослідження, класифікація, географія, комунікація, османсько-турецьке джерело, історіографія, стаття, history, fortress, culture, heritage, research, classifi cation, geography, communication, Osman-Turkish source, historiography
Citation
Туранли Ф. Українсько-турецькі фортеці: історія, культура та проблеми дослідження / Туранли Фергад Ґардашкан Оглу (Фергад Туранли) // Світло розуму та мудрості. Українсько-тюркська спільна культурна спадщина (з нагоди відзначення 880-ліття від дня народження азербайджанського мислителя і поета Нізамі Ґенджеві) : збірник наукових праць /[за наук. ред. Ф. Туранли ; упоряд.: К. Рахно, В. Циганенко] ; Харківське обласне товариство азербайджансько-української дружби "Достлуг" [та ін.]. - Харків : Контраст, 2023. - C. 207-216.