Перехресний консенсус у просторі суспільної моралі (про політичний конструктивізм Джона Ролза)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Рогожа, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Увагу у статті зосереджено на розгляді моделі перехресного консенсусу у просторі суспільної моралі та можливостей її практичної реалізації задля розбудови суспільної згоди. У пошуках надійних механізмів суспільної єдності Джон Ролз розрізнює всеохопні моральні доктрини та політичні доктрини як переконання в межах приватної та публічної сфер відповідно. Перехресний консенсус забезпечує суспільну згоду в публічному просторі (щодо політичних доктрин), залишаючи поза своєю орбітою переконання приватної сфери (всеохопні моральні доктрини). Моральні цінності перехресного консенсусу утворюють сферу суспільної моралі, діє ву в конкретно-історичному демократичному суспільстві, яке Ролз називає добре впорядкованим суспільством. Конкретно-історичний характер добре впорядкованого суспільства зумовлений відповідною фоновою культурою, яку можна імплікувати як досвід громадянськості, визначений особливостями соціальних інституцій Модерну, що є безпосереднім іманентним духовно-ціннісним супроводом суспільного життя, фоновим щодо експліцитних ціннісно-нормативних програм та стратегій вчинення індивідів у суспільному житті, зорієнтованих на оптимізацію суспільної взаємодії. Моральні цінності в межах перехресного консенсусу є мінімалістськими (оскільки їх набір, спроможний об’єднати всіх членів суспільства, є базовим для них усіх, безвідносно до сповідуваних ними всеохопних доктрин, тобто змістовно бід ним, лаконічним), контекстуальними (модульними/рухливими, релевантними суспільним духовним запитам, змінюваними в перебігу пошуку об’єднавчого мінімуму) та універсальними в своїй зобов’язувальній чинності. Перехресний консенсус унеможливлює перетворення будь-якої всеохопної моральної доктрини на реґулятивну ідею суспільного життя і задає формальну горизонтальну суспільну взаємодію, кориґовану в режимі реального часу.
The article is focused on the overlapping consensus model in the space of public morality and possibilities of its practical realization for the development of public consent. In his search for reliable arrangement of public unity John Rawls defines comprehensive moral doctrines and political doctrines as beliefs within private and public spheres, respectively. Overlapping consensus provides public consent in the public space (concerning political doctrines), beyond beliefs of private sphere (comprehensive moral doctrines). Moral values of overlapping consensus form the sphere of public morality, effective in definite historic democratic society. Rawls called it a well-ordered society. Definite historic character of a well-ordered society is predetermined by corresponding background culture. The latter can be implied as the experience of citizenship, conditioned by peculiarities of social institutions of Modernity. It is immediate immanent axiological accompaniment of the public life, background one concerning explicit ethical normative programs and strategies of acting by individuals in public life, directed on optimization of public interaction. Moral values within overlapping consensus are minimalistic (because of their set able to unite all members of a society is the basic one for all of them, irrespectively to their comprehensive mo ral doctrines, i.e. poor in content, laconic one), contextual (module/ flexible, relevant to public spiritual requests, transforming during the search for integrity minimum) and universal in their imperative power. Overlapping consensus makes impossible transformation of any comprehensive moral doctrine into the regulative idea of public life and set formal horizontal social interaction, which is corrected in real time mode.
Description
Keywords
перехресний консенсус, добре впорядковане суспільство, суспільна мораль, фонова культура, моральний мінімалізм, стаття, overlapping consensus, well-ordered society, public morality, background culture, moral minimalism
Citation
Рогожа М. М. Перехресний консенсус у просторі суспільної моралі (про політичний конструктивізм Джона Ролза) / Марія Рогожа // Філософська думка. - 2022. - № 1. - С. 51-67. - https://doi.org/10.15407/fd2022.01.051