Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Ярошенко, Тетяна
Ярошенко, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою цієї роботи є огляд потенціалу використання наукометричних та бібліометричних показників для оцінювання результатів наукової діяльності та окреслення сучасних тенденції і кореляції даних та індикаторів високоцитованих публікацій українських авторів у провідних базах даних цитувань. На основі аналізу відібраних за визначеними критеріями публікацій та цитувань українських дослідників у трьох базах даних цитувань Dimensions, Scopus, Web of Science Core Collection, а також з урахуванням деяких показників Altmetrics і використанням таких індикаторів, як Scopus Citation benchmarking, Plum X Metrics за часовий проміжок 2017–2019 роки висвітлено особливості, тенденції та кореляції окремих показників щодо високоцитованих публікацій дослідників України. Наведено низку прикладів, що ілюструють дослідження. Виявлено, що перша десятка високо цитованих документів українських авторів є доробком великої кількості співавторів, зокрема зарубіжних, водночас трапляються документи, де науковці з українською афіліацією є головними авторами; журнали "топового" списку не є виданнями України, більшість документів авторів з українською афіліацією, отриманих за результатами пошуку в провідних базах даних цитувань, розмі- щені в журналах публікаційної моделі відкритого доступу, хоча відсутність повного тексту та згадування документа в Інтернеті не означає відсутність цитувань роботи, якщо вона є цікавою науковій спільноті; за сферою знань найбільше цитувань українських авторів здобули медичні, фізичні, математичні, комп’ютерні та хімічні науки. Автори підтверджують, зокрема, отриманими даними кореляцію між кількістю цитувань та міжнародним академічним партнерством, відкритим доступом, типом та видом публікації, джерелом та місцем публікації тощо.
The purpose of this work is to review the potential use of scientometric and bibliometric indicators to assess the results of scientific activities and outline current trends and correlations of data and indicators of highly cited documents of Ukrainian authors in leading citation databases. Based on the analysis of selected documents and citations of Ukrainian researchers in three citation databases Dimensions, Scopus, Web of Science Core Collection, as well as taking into account some indicators of Altmetrics and using indicators such as Scopus Citation benchmarking, Plum X Metrics for time period of 2017–2019, this paper highlights the features, trends and correlations of individual indicators for highly cited publications of Ukrainian researchers. There are a number of examples illustrating the study. It was found that the first ten highly cited documents of Ukrainian authors are the work of a large number of co-authors, in particular foreign ones, at the same time there are documents where scientists with Ukrainian affiliation are the main authors; top-list journals are not Ukrainian sources; most Ukrainian- affiliated documents obtained from searches in leading citation databases are published in journals with open access publication model, although the absence of full text and mention of the document on the Internet does not mean the absence of citations, if it is of interest to the scientific community; documents from Ukrainian authorsreceived the most citations in the following fields of knowledge: medical, physical, mathematical, computer and chemical sciences. The authors of this study confirm, in particular, the obtained data correlate between the number of citations and the international academic partnership, access type and type of publication, source and place of publication, etc.
Description
Keywords
наукометрія, бібліометрія, цитування, високоцитовані публікації, Web of Science, Scopus, Dimensions, відкритий доступ, Україна, стаття, scientometrics, bibliometrics, citations, highly cited publications, Web of Science, Scopus, Dimensions, Open Access, Ukraine
Citation
Ярошенко Т. О. Високоцитовані документи науковців України в базах даних цитувань: кореляція бібліометричних індикаторів / Тетяна Ярошенко, Олександра Ярошенко // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2020. - № 5. - С. 108-126.