Діяльність азербайджанських іммігрантів в Україні: освіта, наука та розвиток діаспори

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Важливе значення теми нашого дослідження полягає в тому, що азербайджанці, які проживають в еміграції, беручи активну участь у визвольних рухах відповідних націй, будівництві незалежних держав свого перебування, розвитку їхніх поточних країн проживання, тим самим гідно представляють свою власну рідну історичну батьківщину Азербайджан. У цьому контексті співвітчизники з Азербайджану, котрі проживають в Україні, є одними з перших в Європі, що створювали діаспорські організації. Члени цих діаспор, шляхом згуртування в місцях свого проживання в громадські організації, займаються, індивідуально чи створюючи активні творчі групи чи колективи, культурно- просвітницькою, науковою, політичною та економічною діяльністю, зосібна у сфері державної розбудови. Наукове дослідження життя та діяльності таких громад і громадян в галузі розвитку державної громадськості та відображення цього в офіційних навчальних програмах, започатковуваних у вищих навчальних закладах, має неабияке важливе значення для ефективного поширення позитивного досвіду зазначеної діяльності членів азербайджанських громад і кращого сприяння досягнення ними самими нових успіхів у своїй діяльності.
The importance of our study is accounted for by the point that Azerbajanians living in emigration!, while participating actively in liberation movements in the respective countries of their dwelling, in the development of the countries they currently live, by that they honourably represent their own native historic Motherland Azerbaijan. In this relation the compatriots from Azerbaijan living in Ukraine are the first in Europe who set up diaspora organisations. Members of these diasporas, by uniting in the places of their location in public organisations, are engaged, individually or having set up active creative groups or teams, in cultural and educational, as well as in scientific or academic, and in economic activities, particularly in the sphere of the state building. Scientific studies of the life and activities of such social societies and individuals in the area of the development of the state-hood and inclusion of that in official course outlines introduced in universities, is a lot of importance for providing an effective distribution of the positive experience of the above said kinds of activities of Azerbaijanian groups and society members and for that of a better supporting those in reaching by the members of new attainments in their activities.
Qeyd olunan movzu Мә alaqadar tadqiqatin vacibliyi ondan ibaratdir ki, muhaciratda ya^ayan azarbaycanlilar, millatlarin azadliq harakatinda, mustaqil dovlatlarin qurulmasinda, ya^adiqlari olkalarin inki^afinda faal i^tirak edarak dogma tarixi vatanlarini layaqatla tamsil edarlar. Bu baglamda Ukraynada ya^ayan soyda^larimiz Avropada ilk diaspora quruculuguna ba^layan millatlardandir. Onlarin ham fardi ^akilda, habela ictimai ta^kilatlar quraraq ya^adiqlari olkanin elm va tahsiIinin, madaniyyatinin, iqtisadiyyatin, dovlatgiliyinin inki^afinda faaliyyat gostarmalarini elmi ara^diraraq, camiyyatlarin nazarina gatdirilmasi, ali maktablarin muvafiq dars proqramlarinda aks etdirilmasi muhum masalalardandir.
Description
Keywords
історія, демографія, діаспора, освіта, Україна, Карабах, Азербайджан, tarix, demoqrafiya, diaspora, tahsii, Ukrayna, Qarabag, Azarbaycan, history, demography diaspora, education, Ukraine, Karabakh, Azerbajan, conference materials
Citation
Туранли Ф. Діяльність азербайджанських іммігрантів в Україні: освіта, наука та розвиток діаспори / Фергад Туранли // World azerbaijanis: history and modernity : 4th International Scientific Conference, 29-30 December 2021, Baku, Azerbaijan : abstracts / Baku State Univeristy. - Baku, 2022. - P. 6-14.