Educational and qualificational disproportions of Ukraine's regional labor market

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Blyzniuk, Victoria
Yuryk, Yaryna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article deals with educational and qualificational features and disproportions of the regional labor market. The authors reveal and summarize the features of structural and dynamic characteristics of the labor market in an industrial region (Zaporizhzhya region), and professional and sectoral structure of the employed and unemployed population. The disproportionality between regional distribution of vocational education and demand for skilled labor is considered in the context of the uneven distribution of employees by professions and economic activities, which led to distortions in the quantitative and qualitative structure of the labor market and further aggravated the mismatch between the level of labor's skills and the needs of employers at the regional level. The paper substantiates the conclusion about the autonomy of the trajectories of vocational education development in the region and the labor market of worker professions, which shows up in the excessive qualification of the employed population in the region. Based on the results of analytical calculations, the authors identified and fully characterized the professional "core" of the Zaporizhzhya region, which covers no less than 80% of all employed in the worker professions and identified, in its structure, the most wide spread professions in the region. The comparative characteristic of the professional "core" with the need of employers and their salary offers allowed to identify the bottlenecks of the occupational structure of employment in the region. Since the training of workers in accordance with the policy of decentralization is a prerogative of local authorities, it is at the regional level that workers should be trained to ensure the replenishment of a professional "core". The authors prove that the system of worker training in Zaporizhzhya region is not able to bring the training of skilled workers in line with the needs of the labor market. It is the social dialogue with all stakeholders in the region that acquires particular importance for the modernization of the content of educational policy.
Досліджено освітньо-кваліфікаційні особливості та диспропорції регіонального ринку праці в Україні. Виявлено та узагальнено особливості структурно-динамічних характеристик ринку праці промислового регіону (Запорізька область), професійно-галузевої структури зайнятого та безробітного населення. Диспропорційність професійної освіти в області та попиту на кваліфіковану робочу силу розглянута авторами через нерівномірність розподілу зайнятих за професіями та видами економічної діяльності. Це призвело до перекосів у кількісно-якісній структурі ринку праці та посилення невідповідності рівня кваліфікації потребам роботодавців на рівні зазначеного регіону. Обґрунтовано висновок про автономність траєкторій розвитку професійної освіти та ринку праці робітничих професій у Запорізькій області, що проявляється у надмірній кваліфікації зайнятого населення цього регіону. За результатами аналітичних викладок виокремлено та комплексно охарактеризовано професійне "ядро" Запорізької області, що охоплює не менше 80% усіх зайнятих за робітничими професіями, та в його структурі виявлено наймасовіші види занять регіону. Порівняльна характеристика професійного "ядра" із потребою роботодавців та їхніми зарплатними пропозиціями дала можливість виявити "вузькі місця" професійної структури зайнятості в регіоні. Оскільки підготовка робітничих кадрів згідно з політикою децентралізації є прерогативою місцевої влади, саме на рівні регіонів повинні готуватися робітничі кадри, що забезпечують поповнення професійного "ядра". Доведено, що система підготовки робітничих кадрів у Запорізькій області не спроможна привести підготовку кваліфікованих робітників у відповідність до потреб ринку праці. Особливої важливості у контексті модернізації змісту державної політики у сфері освіти, у т.ч. професійно-технічної, набуває активізація соціального діалогу на регіональному рівні. Публікацію підготовлено за виконання НДР "Модернізація економічної політики розвитку сфер діяльності та ринків" за бюджетною програмою 6541230.
Исследованы образовательно-квалификационные особенности и диспропорции регионального рынка труда в Украине. Выявлены и обобщены особенности структурно-динамических характеристик рынка труда промышленного региона (Запорожская область), профессионально-отраслевой структуры занятого и безработного населения. Диспропорциональность профессионального образования в области и спроса на квалифицированную рабочую силу рассматривается авторами через призму неравномерности распределения занятых по профессиям и видам экономической деятельности. Это привело к перекосам в количественно-качественной структуре рынка труда и усилению несоответствия уровня квалификации потребностям работодателей на уровне указанного региона. Обоснован вывод относительно автономности траекторий развития профессионального образования и рынка труда рабочих профессий в Запорож- ской области, что проявляется в излишней квалификации занятого населения этого региона. По результатам аналитических выкладок выделено и комплексно охарактеризовано профессиональное "ядро" Запорожской области, охватывающее не менее 80% всех занятых по рабочим профессиям, и в его структуре выявлены массовые профессии региона. Сравнительная характеристика профессионального "ядра" с потребностью работодателей и их зарплатными предложениями дала возможность выявить "узкие места" профессиональной структуры занятости в регионе. Поскольку подготовка рабочих кадров в соответствии с политикой децентрализации является прерогативой местных властей, именно на уровне регионов должны готовиться рабочие кадры, обеспечивающие пополнение профессионального "ядра". Доказано, что система подготовки рабочих кадров в Запорожской области не может обеспечить соответствие подготовки квалифицированных рабочих с потребностями рынка труда. Особую важность в контексте модернизации содержания государственной политики в сфере образования, в т.ч. профессионально-технического, приобретает активизация социального диалога на региональном уровне.
Description
Keywords
imbalance, demand, supply, professional workers, regional labor market, article, дисбаланс, попит, пропозиція, робітничі кадри, регіональний ринок праці, Запорізька область, дисбаланс, спрос, предложение, рабочие кадры, региональный рынок труда, Запорожская область
Citation
Blyzniuk V. Educational and qualificational disproportions of Ukraine's regional labor market / Blyzniuk Viktoriia, Yuryk Yaryna // Economy and forecasting. - 2019. - № 2. - P. 99-118.