Глобальні наслідки локального бою. Бій за замок Іттер: спроба історичного переосмислення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Литвин, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються наслідки бою за замок Іттер (травень 1945), що мали прямий вплив на локальний перебіг бойових дій на території Австрії та, певною мірою, повпливали на повоєнний устрій Європи. Мета дослідження. Прослідкувати вплив наслідків бою за замок Іттер, під час якого американські та німецькі військові об’єдналися заради порятунку VIP-в’язнів, що утримувалися нацистами у замку, на локальний театр бойових дій — територію Австрії та на роль колишніх в’язнів замку в устрої повоєнної Європи. Методи дослідження. Метод соціальної сітки дозволив дослідити основні віхи біографії учасників бою за замок Іттер; історико-антропологічний підхід сприяв кращому та більш виваженому розумінню впливу особистісних чинників на рішення головних героїв дослідження; ретроспективний метод допоміг встановити причинно-наслідкові зв’язки між діями учасників бою за Іттер та їх наслідками в майбутньому. Наукова новизна. Автор статті намагається концентруватися не суто на перебігу, без перебільшень, унікального бою за замок Іттер, а на його прямих та опосередкованих наслідках. Вперше в українській та зарубіжній історіографії робиться спроба зміни історичної візії цього бою не як суто локальної події, що мала місце в Північному Тіролі на завершальному етапі Другої світової війни, а бою, наслідки якого були значно глобальнішими, ніж це було прийнято вважати дотепер. Висновки. Усталений погляд на бій за замок Іттер потребує тотальної ревізії, адже його наслідки, з точки зору історичної ретроспективи не можна вважати суто локальними. Завдяки успішному перебігу спільної німецько-американської військової операції було збережено важливі мости через гірську річку Інн, забезпечено швидке просування підрозділів 36-ї піхотної та 12-ї бронетанкової дивізій армії США вглиб Австрії, нівельовано військову загрозу з боку окремих підрозділів 17-ї панцер-гренадерської дивізії СС "Гьотц фон Берліхінген", а також врятовано визначних французьких політичних діячів, які після свого повернення до Франції, впливали не тільки на устрій своєї Батьківщини, але й брали участь в формуванні політичного курсу повоєнної Європи. Таким чином, абсолютно локальний, на перший погляд, бій, що відбувся в Австрійських Альпах в травні 1945 року мав вплив не тільки на повоєнний устрій Франції, але й, певною мірою, Європи.
Description
The article examines the consequences of the battle for the castle Itter (May 1945), which had a direct impact on the local course of hostilities on the territory of Austria and, to some extent, influenced the post-war system of Europe. The aim of the study. To trace the impact of the aftermath of the battle for castle Itter, during which the American and German military united to rescue VIP prisoners held by the Nazis in the castle, on the local theater of war — the territory of Austria and on the role of the former prisoners of the castle in the system post-war Europe. Research methods. The social network method made it possible to study the main milestones of the biography of the participants in the battle for the castle Itter; the historicalanthropological approach contributed to a better and more balanced understanding of the influence of personal factors on the decisions of the protagonists of the study; the retrospective method helped establish cause-and-effect relationships between the actions of the participants in the battle for Itter and their consequences in the future. Scientific novelty. The author of the article tries to concentrate not only on the course, without exaggeration, of the unique battle for the castle Itter, but on its direct and indirect consequences. For the first time in Ukrainian and foreign historiography, an attempt is made to change the historical vision of this battle not as a purely local event that took place in North Tyrol at the final stage of the Second World War, but as a battle whose consequences were much more global than it was believed until now. Conclusions. The established view of the battle for the castle Itter needs a total revision, since its consequences, from the point of view of historical retrospect, cannot be considered as local. Thanks to the successful course of the joint German-American military operation, important bridges across the mountain river Inn were preserved, the rapid advance of units of the 36th Infantry and 12th Armored Divisions of the US Army deep into Austria was ensured, and the military threat from individual units of the 17th SS Panzergrenadier Division "Götz von Berlichingen" was eliminated and prominent French political figures who, after their return to France, influenced not only the structure of their Motherland, but also participated in the formation of the political course of post-war Europe, were saved. Thus, at first glance, the completely local battle that took place in the Austrian Alps in May 1945 had an impact not only on the postwar system of France, but also, to a certain extent, on Europe.
Keywords
замок Іттер, VIP-в’язні, Австрія, Рух Опору, завершальний етап війни в Європі, Леон Жу, Поль Рейно, стаття, castle Itter, VIP prisoners, Austria, Resistance Movement, the final stage of the war in Europe, Léon Jouhaux, Paul Reynaud
Citation
Литвин В. Глобальні наслідки локального бою. Бій за замок Іттер: спроба історичного переосмислення / Володимир Литвин // Війна: держава, суспільство, особа : збірник наукових статей / відп. ред.: О. Реєнт, О. Лисенко ; голов. ред. В. Смолій ; Інститут історії України НАН України. - Київ, 2023. - С. 356-371.