Вплив кліматичних факторів на біотопи Регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський"

dc.contributor.authorКарамушка, Віктор
dc.contributor.authorБойченко, Світлана
dc.contributor.authorМакарчук, Сергій
dc.date.accessioned2022-06-26T13:29:05Z
dc.date.available2022-06-26T13:29:05Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractОбстеження природних оселищ (біотопів) Регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" показало, що вони характеризуються різноманітністю й відповідно до класифікації UNIS належать щонайменше до п’яти типів. Найбільш поширеними з них є лісові біотопи.Окрім антропогенних впливів значну загрозу цілісності та функціональній рівновазі біотопів складають кліматичні процеси і фактори. Зафіксовані підвищення температури, кількості опадів, частоти та інтенсивності несприятливих погодних умов і явищ в регіоні РЛП впливають на загальну фотосинтетичну активність рослинного покриву. Показано, що найбільш значні впливи на стан біотопів спричинюють екстремальні прояви кліматичних процесів – надмірні опади чи їх тривала відсутність, періоди високих температур, надзвичайні метеорологічні явища. На прикладах оселищ (біотопів) РЛПМ показано, що від надмірного зволоження може суттєво змінитися видовий склад фітоценозу вологих березових лісів, а внаслідок тривалої відсутності опадів формуються умови, сприятливі для реалізації антропогенних загроз пірогенного характеру. Аналіз наслідків пожеж 2020 року свідчить, що дія пірогенного фактору є згубною для флористичного компоненту оселищ і на не визначений час суттєво змінює їх властивості. В цілому, кліматичні фактори змінюють умови, важливі для функціонування біоценозів, і виступають у ролі тригера, який запускає низку взаємопов’язаних процесів, що зрештою приводять до нового стану біотопів і пов’язаних з ними видів.uk_UA
dc.description.abstractОбследование природных мест обитания (биотопов) Регионального ландшафтного парка "Междуреченский" показало, что они характеризуются разнообразием и в соответствии с классификацией UNIS относятся по меньшей мере к пяти типам. Наиболее распространенными из них являются лесные биотопы. Кроме антропогенных воздействий, значительную угрозу целостности и функциональному равновесию биотопов представляют климатические процессы и факторы. Зафиксированные повышение температуры, количества осадков, частоты и интенсивности неблагоприятных погодных условий и явлений в регионе РЛП влияют на фотосинтетическую активность растительного покрова (показано по NDVI). Установлено, что наиболее значительное влияние на состояние биотопов вызывают экстремальные проявления климатических процессов - чрезмерные осадки или их длительное отсутствие, периоды высоких температур, чрезвычайные метеорологические явления и др. На примерах биотопов Парка показано, что от чрезмерного увлажнения может существенно измениться видовой состав фитоценоза влажных березовых лесов, а в результате длительного отсутствия осадков формируются условия, благоприятные для реализации антропогенных угроз пирогенного характера. Анализ последствий пожаров 2020 свидетельствует, что действие пирогенного фактора губительно для флористического компонента биотопов и на неопределенный время существенно меняет их свойства. В целом, климатические факторы изменяют условия, важные для функционирования биоценозов, и выступают в роли триггера, который запускает ряд взаимосвязанных процессов, что в конечном итоге приводят к новому состоянию биотопов и связанных с ними видов.ru_RU
dc.description.abstractA survey of natural habitats (bitopes) of the Mizhrichynsky Regional Landscape Park showed that they are very diverse and, according to the UNIS classification, belong to at least five types. The most common of them are forest habitats. In addition to anthropogenic influences, climatic processes and factors pose a significant threat to the integrity and functional balance of habitats. Recorded increases in temperature, precipitation, frequency and intensity of adverse weather conditions and phenomena in the region of the Park affect the photosynthetic activity of vegetation (confirmed by NDVI dynamic). It is shown that the most significant influences on the state of biotopes are caused by extreme manifestations of the climate processes - excessive precipitation or their long-term absence, periods of high temperatures, extraordinary meteorological phenomena, etc. Observation of the Park habitats (biotopes) show that excessive moisture can significantly change the species composition of the phytocenosis of humid birch forests. Vice versa, the long absence of precipitation promote conditions favourable for the anthropogenic threats of pyrogenic nature. Analysis of the consequences of fires in 2020 shows that the impact of the pyrogenic factor is detrimental to the floristic component of forest habitats and indefinitely changes their properties. In general, climatic factors change the conditions important for the functioning of biocenoses and trigger a number of interrelated processes that eventually result in a new state of habitats and related species.en_US
dc.identifier.citationКарамушка В. І. Вплив кліматичних факторів на біотопи Регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" / В. І. Карамушка, С. Г. Бойченко, С. О. Макарчук // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти : збірка праць, присвячених 95-річчю з дня народження А. М. Гродзинського (1926-1988) / відп. ред. А. П. Дмитрієв ; ДУ "Інститут еволюційної екології НАН України". - Київ, 2021. - С. 356-378. - https://doi.org/10.15407/grodzinsky2021uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-02-9660-2
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15407/grodzinsky2021
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23155
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceБотаніка і мікологія: сучасні горизонти : збірка праць, присвячених 95-річчю з дня народження А. М. Гродзинського (1926-1988)uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectРегіональний ландшафтний парк "Міжрічинський"uk_UA
dc.subjectоселищаuk_UA
dc.subjectбіотопиuk_UA
dc.subjectзміни кліматуuk_UA
dc.subjectкліматичні факториuk_UA
dc.subjectлісові пожежіuk_UA
dc.subjectматеріали конференціїuk_UA
dc.titleВплив кліматичних факторів на біотопи Регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський"uk_UA
dc.title.alternativeВлияние климатических факторов на биотопы регионального ландшафтного парка "Междуреченский"ru_RU
dc.title.alternativeImpact of climate factors on the biotopes of the Regional Landscape Park "Mizhrichinsky"en_US
dc.typeConference materialsuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Karamushka_Boichenko_Makarchuk_ Vplyv_klimatychnykh_faktoriv_na_biotopy_Rehionalnoho_landshaftnoho_parku_Mizhrichynskyi.pdf
Size:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: