Моделювання удосконалення адміністративно-територіального устрою для сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Горошкова, Лідія
Лісовська, Олена
Лісовський, Сергій
Хлобистов, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснене економіко-географічне обґрунтування процесу реформування адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні на прикладі Запорізької області. Для визначення рівня, можливостей і перспектив створення кластерів об’єднаних територіальних громад (ОТГ) використано кластерний аналіз. В якості критеріїв кластеризації були обрані такі: дохід на одну особу; власні доходи на одну особу; інфраструктурна субвенція на одну особу. За результатами аналізу та їх картографування проведена кластеризація ОТГ Запорізької області з урахуванням доцільності приєднання до кластерів сільських та селищних рад. Здійснена кластеризація ОТГ Запорізької області за рівнем фінансової спроможності з використанням статистичних показників. Доведена доцільність проведення реформування адміністративно-територіального устрою на субрегіональному рівні за кластерним принципом навколо ядер кластерів, якими є фінансово спроможні та самодостатні ОТГ
The article substantiates the economic and geographical process of reforming the administraƟ ve-territorial system at the sub-regional level, using the example of Zaporizhzhia region. Cluster analysis was used to determine the level, capabilities, and perspectives of creating United Territorial Communities (UTCs) clusters. The following were chosen as the clustering criteria: income per person; own income for one person; infrastructure subsidy for one person. According to the results of the analysis and their mapping, the clustering of UTCs of Zaporizhzhia region was carried out taking into account the expediency of joining the clusters of village and town councils. Clustering of UTCs in Zaporizhzhia region was carried out according to financial capacity, using statistical indicators. The expediency of reforming the administrative-territorial system at the sub-regional level on the cluster principle around cluster cores that are financially viable and self-suffi cient UTCs has been proved.
В статье осуществлено экономико-географическое обоснование процесса реформирования административно-территориального устройства на субрегиональном уровне на примере Запорожской области. Для определения уровня, возможностей и перспектив создания кластеров объединённых территориальных общин (ОТО) использован кластерный анализ. В качестве критериев кластеризации были избраны такие: доход на человека; собственные доходы на человека; инфраструктурная субвенция на человека. По результатам анализа и их картографирования проведена кластеризация ОТО Запорожской области с учётом целесообразности присоединения к кластерам сельских и поселковых советов.
Description
Keywords
об’єднані територіальні громади, соціально-економічний потенціал, фінансова спроможність, децентралізація, кластери, субрегіональний рівень, стаття, united territorial communities, socio-economic potential, financial capacity, decentralization, clusters, subregional level, объединённые территориальные общины, социально-экономический потенциал, финансовая возможность, децентрализация, кластеры, субрегиональный уровень
Citation
Моделювання удосконалення адміністративно-територіального устрою для сталого розвитку території (на прикладі Запорізької області) / Лідія Горошкова, Олена Лісовська, Сергій Лісовський, Євген Хлобистов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. - 2020. - Вип. 31. - С. 24-33.