Соціальна безпека та згуртованість: сучасні підходи щодо їх взаємодії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Кирилюк, Володимир
Колядич, Олександр
Шевчук, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано складові соціальної безпеки та її взаємодію із соціальною згуртованістю. Розглянуто підходи до розуміння соціальної безпеки, її елементів. Відображено ключові підходи до розуміння соціальної згуртованості та її компонентів. Досліджено основні індикатори соціальної безпеки і соціальної згуртованості та їх вплив на сучасний соціальний розвиток суспільства. Визначено напрями подальшого розвитку їх ефективної взаємодії з метою формування якісного соціального капіталу. Мета. Мета статті полягає в дослідженні ключових особливостей формування соціальної безпеки і згуртованості, враховуючи сучасні тенденції в суспільстві. Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є наукові роботи з питань сучасного стану та особливостей формування соціальної безпеки і згуртованості. На всіх етапах дослідження використовувалися діалектичний, системний і синергетичний підходи; методи загальнонаукового пізнання: порівняння, аналіз і синтез, індукція і дедукція. Результати. Глобалізаційні процеси та сучасні кризові явища у світі, пандемічні виклики та війна в нашій країні, соціально-економічна проблема посилення експортної орієнтованості, залежність від імпорту енергетичних ресурсів та недоліки розвитку внутрішнього ринку значно актуалізують питання соціальної безпеки на усіх рівнях. Зниження рівня і якості життя населення, недосконалість проведення реформ в економіці України та соціальні деформації, майнові нерівності, що призводять до загострення соціальних протистоянь у суспільстві потребують аналізу та оцінки рівня соціальної безпеки з метою поліпшення добробуту населення. В сучасних умовах існують різні підходи щодо визначення соціальної безпеки, а також соціальної згуртованості суспільства. Причому критерії та індикатори соціальної безпеки в країнах Європейського Союзу розглядаються і вдосконалюються досить тривалий час. Одним із можливих показників ефективності соціальної безпеки може бути Індекс соціального прогресу, який є інтегральним показником і визначається рядом параметрів і критеріїв. Мета подальших досліджень полягає у структуризації складових соціальної безпеки та чіткому визначенню в ній ролі соціальної згуртованості.
Description
The article analyzes social security components and its interaction with social cohesion. Approaches to understanding social security and its elements are considered. Key approaches to understanding social cohesion and its components are presented. The main indicators of social security and social cohesion and their impact on society's current social development are investigated. Directions for further development of their effective interaction with the aim of forming high-quality social capital are identified. Aim. The aim of the article is to study key features of the formation of social security and cohesion, taking into account current trends in society. Method (methodology). The methodological foundation of the study is based on scientific works on the current state and peculiarities of the formation of social security and cohesion. Dialectical, systemic, and synergistic approaches were used at all stages of the study along with the methods of general scientific cognition: comparison, analysis and synthesis, induction and deduction. Results. Globalization processes and current crises in the world, pandemic challenges and war in our country, the socio-economic problem of increased export orientation, dependence on energy imports and shortcomings in domestic market development significantly raise the issue of social security at all levels. The decline in the standard of living and quality of life, imperfect reforms in Ukraine's economy, social deformations and property inequalities that lead to aggravation of social confrontations in society require analysis and assessment of the level of social security in order to improve the population's welfare. In modern conditions, there are different approaches to defining social security and social cohesion. Moreover, the criteria and indicators of social security in the European Union have been considered and improved for quite some time. One of the possible indicators of the effectiveness of social security can be the Social Progress Index, which is an integral indicator and is determined by a number of parameters and criteria. The goal of further research is to structure the components of social security and clearly define the role of social cohesion in it.
Keywords
соціальна безпека, соціальна згуртованість, соціальна політика, економічна безпека, соціальний розвиток, соціальний капітал, довіра, стаття, social security, social cohesion, social policy, economic security, social development, social capital, trust
Citation
Кирилюк В. П. Соціальна безпека та згуртованість: сучасні підходи щодо їх взаємодії / Володимир Кирилюк, Олександр Колядич, Олена Шевчук // Економічний аналіз. - 2023. - Т. 33, № 1. - С. 59-65. - https://doi.org/10.35774/econa2023.01.059