Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Хлобистов, Євген
Горошкова, Лідія
Волков, Володимир
Кутик, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі проведений аналіз показників ефективності реформи адміністративно-територіального устрою, що відбувається в Україні з 2015 року. Показано, що впродовж 2014 – 2017 років внаслідок децентралізації є позитивні тенденції щодо покращення фінансового стану об’єднаних територіальних громад. Доведено, що позитивні результати децентралізації управління були досягнуті у 2014 – 2016 рр. і обумовлені активною фінансовою підтримкою реформ. Негативні тенденції розвитку громад у 2017 році можливо пояснити тим, що відбулось накопичення невирішених проблем впродовж попереднього періоду. Показано, що така підтримка передбачена впродовж п’яти років – до 2020 року і тому існує необхідність створення в межах ОТГ фінансових механізмів беззбиткового їх функціонування. Доведено, що новий механізм бюджетного вирівнювання негативно впливає на фінансово спроможні громади, стримує їх розвиток унаслідок вилучення коштів до Державного бюджету з одночасною штучною підтримкою фінансово неспроможних громад за рахунок базової дотації. Запропоновано визначити припустимі межі реверсної дотації у взаємозв’язку із темпами зростання доходів на одного мешканця ОТГ. Запропоновано модель визначення меж реверсної дотації у взаємозв’язку із темпами зростання доходів на одного мешканця ОТГ, підтверджена розрахунками на основі офіційних статистичних даних. Отримані практичні результати можуть бути використані об’єднаними територіальними громадами у процесі розробки політики управління доходами та витратами бюджету. Наукові результати можуть бути використані при викладанні дисциплін економічного спрямування.
In-process the conducted analysis of indexes of efficiency of reform of administrative-territorial device that takes place in Ukraine from 2015. It is shown that during 2014 - 2017 as a result of decentralization is positive tendencies in relation to the improvement of the financial state of the incorporated territorial communities. It is well-proven that the positive results of decentralization of management were attained in 2014 - 2016 and conditioned by active sponsorship of reforms. Negative progress of communities trends in 2017 it maybe to explain that the accumulation of unsolved problems took place during a previous period. It is shown that such support is envisaged during five years - 2020 to and that is why there is a necessity of creation within the limits of incorporated territorial communities of financial mechanisms of their break-even functioning. It is well-proven that the new mechanism of the budgetary smoothing negatively influences on financially solvent communities, restrains their development because of exception of money in the State budget with simultaneous artificial support of financially helpless communities due to a base grant. It offers to define the possible limits of reversible grant in intercommunication with the rates of increase of acuestss on one habitant of incorporated territorial communities. The model of determination of limits of reversible grant offers in intercommunication with the rates of increase of acuestss on one habitant incorporated territorial communities, confirmed by calculations on the basis of official statistical figures. The got practical results can be drawn on by incorporated territorial communities in the process of development of politics of receivership and by the charges of budget. Scientific results can be drawn on at teaching of disciplines of economic aspiration.
В работе проведено анализ показателей эффективности реформы административно-территориального устройства, происходящего в Украине с 2015 года. Показано, что на протяжении 2014 - 2017 годов в результате децентрализации есть позитивные тенденции относительно улучшения финансового состояния объединенных территориальных общин. Доказано, что позитивные результаты децентрализации управления были достигнуты в 2014 - 2016 гг. и обусловлены активной финансовой поддержкой реформ. Негативные тенденции развития общин в 2017 году возможно объяснить тем, что состоялось накопление нерешенных проблем на протяжении предыдущего периода. Показано, что такая поддержка предусмотрена на протяжении пяти лет - до 2020 года и потому существует необходимость создания в пределах ОТО финансовых механизмов безубыточного их функционирования. Доказано, что новый механизм бюджетного выравнивания негативно влияет на финансово состоятельные общины, сдерживает их развитие вследствие исключения средств в Государственный бюджет с одновременной искусственной поддержкой финансово несостоятельных общин за счет базовой дотации. Предложено определить допустимые пределы реверсивной дотации во взаимосвязи с темпами роста доходов на одного жителя ОТО. Предложена модель определения пределов реверсивной дотации во взаимосвязи с темпами роста доходов на одного жителя ОТО, подтвержденная расчетами на основе официальных статистических данных. Полученные практические результаты могут быть использованы объединенными территориальными общинами в процессе разработки политики управления доходами и расходами бюджета. Научные результаты могут быть использованы при преподавании дисциплин экономического направления.
Description
Keywords
територіальна громада, бюджет, доходи бюджету, видатки бюджету, базова дотація, реверсна дотація, фінансова спроможність, стаття, territorial society, budget, acuestss of budget, charges of budget, base grant, reversible grant, financial possibility, территориальное общество, бюджет, доходы бюджета, расходы бюджета, базовая дотация, реверсивная дотация, финансовая способность
Citation
Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад / Л. А. Горошкова, В. П. Волков, Є. В. Хлобистов, В. В. Кутик // Економічний вісник університету. - 2019. - № 42. - С. 179-190.