Металургійна галузь України: динаміка виробництва крізь призму зовнішніх факторів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Венгер, Віталій
Шумська, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Вітчизняна металургійна промисловість – невід'ємна частина світової галузі, і її розвиток відбувається в контексті глобальних тенденцій: постійного зростання обсягів металургійного виробництва з одночасним перевищенням виплавки металу, збільшенням концентрації виробництва, зростанням обсягів споживання й експорту металопродукції в ТОП-15 країнах – лідерах із виплавки металу. Головним наслідком таких тенденцій є суттєве загострення конкуренції на світовому ринку сталі. Незважаючи на те, що металургійна галузь України є важливим учасником глобального ринку чорних металів та сировини для їх виготовлення, має певні переваги у їх виробництві та експорті, вона, як і вся національна економіка, є відкритою та за макроекономічними рисами – малою. Це дає підстави віднести металургійну галузь України до категорії "малої відкритої галузі", яка характеризується експортною орієнтованістю, незначною часткою випуску у світовому виробництві, експорті, імпорті, внутрішньому споживанні продукції і, що найголовніше, – відсутністю визначального впливу на формування світової ціни. Оскільки металургійна галузь України є малою та відкритою, а переважна кількість виробленої нею металопродукції відвантажується на світові ринки, було зроблено припущення, що прямий вплив на динаміку металургійного виробництва здійснюють такі зовнішні фактори, як світова ціна на сталь, обмінний курс гривні та ціна на природний газ. Отримані результати підтвердили гіпотезу про те, що вітчизняна металургійна галузь протягом усього досліджуваного періоду повністю залежала від дії зовнішніх чинників. Зокрема, динаміку металургійного виробництва забезпечувала сприятлива цінова кон'юнктура на світовому ринку металопродукції. Водночас девальвація національної валюти у різні періоди мала різний ефект. Упродовж усього досліджуваного періоду випуск металургійної продукції стримувала ціна на природний газ.
Domestic metallurgical industry is an integral part of the world industry, and its development takes place in the context of global trends, such as constant growth of metallurgical production with simultaneous excess of smelting, increasing concentration of production, and increasing consumption and export of metal products in TOP-15 leading smelting countries. The main consequence of such trends is a significant intensification of competition on the global steel market. Despite the fact, that Ukraine's metallurgical industry is an important participant in the global market of ferrous metals and raw materials for their production and has certain advantages in their production and export, like the whole Ukraine's economy, is open and small in macroeconomic terms. This gives grounds to refer Ukraine's metallurgical industry of to the category of "small open industry", which is characterized by export orientation, a small share of output in global output, exports, imports, and domestic consumption and, most importantly – by the lack of decisive influence on world prices. Since Ukraine's metallurgical industry is small and open, and the vast majority of its products are shipped to world markets, it was suggested that the dynamics of metallurgical output is directly influenced by external factors such as world steel prices, the hryvnia exchange rate and the price for natural gas. The obtained results confirmed the hypothesis that Ukraine's metallurgical industry throughout the entire study period was completely dependent on the action of external factors. In particular, the favorable price situation on the global market of metal products ensured a high dynamics of metallurgical output. At the same time, devaluation of Ukrainian national currency in different periods had different effects. The price for natural gas restrained the metallurgical output throughout the entire study period.
Description
Keywords
металургійна галузь України, мала відкрита галузь, зовнішні фактори, світова ціна на сталь, обмінний курс гривні, ціна на природний газ, економетрична модель, стаття, Ukraine's metallurgical industry, small open industry, external factors, world steel price, hryvnia exchange rate, price for natural gas, econometric model
Citation
Венгер В. В. Металургійна галузь України: динаміка виробництва крізь призму зовнішніх факторів / Віталій Венгер, Світлана Шумська // Економіка і прогнозування. - 2021. - № 1. - С. 7-31. - https://doi.org/10.15407/eip2021.01.007