Місто як світ людського буття: філософсько-антропологічний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-17T10:12:41Z
Authors
Карповець, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. У дисертації здійснено філософсько-антропологічний аналіз міста як світу людського буття. Розкрито специфіку топографічних і темпоральних структур, у межах яких актуалізуються практики людини. Докладно висвітлено діалектику людського і міського тіла, де принцип доповнення відіграє ключову соціокультурну роль. Одночасно проаналізовано феномен людської тілесності в умовах міста через розрізнення таких модусів, як тіло городянина, фланера, туриста і натовпу. Особливу увагу приділено феномену повсякденності міста, яка функціонує як невидимий простір людського буття в місті, проте одночасно є вихідною середовищем генерування міського поведінки і, як наслідок, городянина. Розглянуто культурні особливості формування світогляду у контексті відкритості людини світу міста, індивідуального переживання і набуття досвіду. Встановлено, що феномен міської ідентичності є проектом людського буття, в основі якого перебуває формування образу городянина і водночас організація світу міста.
Description
The dissertation paper presents a philosophical and anthropological analysis of the city as a world of human existence. It reveals cultural and ontological features of space and time in which human practices are actualized. The research shows in detail the dialectics of a human body and the city, where the principle of complement plays a sociocultural role. At the same time, the phenomenon of human corporeality in the urban environment is analyzed. Namely, such modes as the body of a citizen, a flaneur, a tourist and a crowd were determined. Particular attention is paid to the phenomenon of everyday life in the city, which not only acts as an invisible space of human existence, but also takes place as an specail environment of generating the urban behavior and, as a result, the model of a city dweller. The cultural peculiarities of the world-view were considered in the context of human openness to the world, urban anxiety and experience of the city. The study argues that the phenomenon of urban identity is a project of human existence, which is based on the image of the urban dweller while the organization of the city world.
Keywords
світ міста, час і простір міста, організація культури, тіло міста, людська тілесність, повсякденність міста, міські практики, досвід міста, культурний смисл, міська ідентичність, urban world, space and time of a city, organization of culture, body of the city, human corporeality, everyday city life, urban practices, experience of the city, cultural sense, urban identity, автореферат дисертації
Citation
Карповець М. В. Місто як світ людського буття : філософсько-антропологічний аналіз : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук / Карповець Максим В'ячеславович ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : [б. в.], 2013. - 20 с. - Oпиc з oбклaдинки.