Ментальність як ідентифікаційне поняття у матриці української культури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Демчук, Руслана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета роботи. Дослідження присвячене аналізу української ментальності у діахронічному та синхронічному контекстах, що надає необмежені можливості для саморефлексії людини та пізнання її культурного довкілля. Ментальність виступає ідентифікаційним поняттям будь-якої культури та маркером науки про культуру - культурології. Методологія. Наукове поле, в яке введено дискурс ментальності, потребує чіткого позиціонування категорій, адже методологічна невизначеність зумовлює теоретичну неспроможність. Порівняльний аналіз та історико-аналітичний метод дає можливість з’ясувати специфіку ментальності та уточнити її понятійний апарат. Наукова новизна полягає у понятійному розмежуванні термінів "ментальність" як національна картина світу та "менталітет" як національний характер задля забезпечення належної операціональності у науковому дискурсі. Висновки. Менталітет є підсистемою ментальності, остання уявляється більш широким дискурсивним полем, що включає менталітет; йдеться про єдність, але не про тотожність. Ментальність стосується самоусвідомлення людини/нації, менталітет - самовираження людини/нації. Український ментальний універсум є виразно самобутнім.
Purpose of Article. The research is dedicated to analysis of Ukrainian mentality in both diachronic and synchronic contexts which give unlimited possibilities for self-reflection and getting to know the culture around for people. Mentality goes as definition of identification for any culture and a marker for the science about culture - Cultural Studies (Cultorology). Methodology. The field of science, where discourse of mentality is set, needs a strict dividing of categories because methodological uncertainty causes theoretical insolvency. Comparative analysis with historical and analytical method gives a possibility to find out specifics of mentality and clarify its conceptual apparatus. Scientific novelty. The scientific novelty of the research lies in conceptual dividing between "mentality" as a national picture of the world and "mentality" as a national character for the matter of proper operationality in the discourse of science. Conclusions. Mentalities are a subsystem of mentality which has wider field of discourse and includes mentalities; the point is the unity but not the sameness. Mentality refers to self-awareness of the person/nation, mentalities are about self-expression of the person/nation. Ukrainian mental universe is expressively original.
Description
Keywords
ментальність, картина світу, національний характер, Україна, стаття, mentality, world view, national character, Ukraine
Citation
Демчук Р. Ментальність як ідентифікаційне поняття у матриці української культури / Р. В. Демчук // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / гол. ред. В. Д. Шульгіна. - Київ : Міленіум, 2017. - № 1. - С. 28-33.