Поняття Бога в "Дослідженні блага" Нісіди Кітаро

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Капранов, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена аналізу поняття Бога, що є одним із чільних філософських понять у "Дослідженні блага", першій книзі видатного японського філософа Нісіди Кітаро (1870–1945). Насамперед розглянуто термін камі, який використовує Нісіда на позначення Бога, у контексті історії перекладів цього західного терміна японською мовою. Показано, що слово камі, взяте з лексикону японської традиційної релігії синто, де воно позначає численних божеств, використане Нісідою в новому, монотеїстичному, сенсі, і хоча він не був у цьому першим, важливо зазначити, що йдеться про один з неологізмів, які виникли в японській філософській лексиці доби Мейдзі під західним впливом. Далі у статті проаналізовано, на які джерела спирається Нісіда в розробці своєї концепції Бога, на кого з мислителів він посилається. Здебільшого це західні автори, серед яких на першому місці містики. Проаналізовано також, яке місце посідає поняття Бога в загальному контексті філософської системи "Дослідження блага". У статті показано, що в першій своїй книзі Нісіда Кітаро розробив оригінальне вчення про Бога, відмінне як від традиційних японських релігійно-філософських вчень, так і від християнства, яке стало популярним серед японських інтелектуалів у період Мейдзі. Нісіда стверджує універсальність ідеї Бога, розуміючи її дуже широко, зокрема ототожнюючи Бога та Будду. До того ж, Нісіда розглядає Бога не з погляду спекулятивної метафізики, а як факт чистого досвіду. Шлях до нього – у самодисципліні, аскезі, яка може дати людині “очі, що можуть бачити Бога”. Крім того, Нісіда відкидає крайнощі теїзму і пантеїзму, стверджуючи своєрідний варіант панентеїзму. Бог Нісіди не трансцендентний Бог авраамічних релігій, але й не безособовий Абсолют, водночас це не абстрактний “Бог філософів”, це радше Бог містиків, безмежно далекий у своїй непізнаваності, проте й неймовірно близький у містичному досвіді. Але викладене це вчення не туманною мовою містичних одкровень, а ясною й логічною мовою модерної західної філософії.
Description
The article is devoted to the analysis of the concept of God, which is one of the leading philosophical concepts in An Inquiry into the Good, the first book of the famous Japanese philosopher Nishida Kitaro (1870–1945). First of all, the term kami, which Nishida uses to denote God, is considered in the context of the history of translations of this Western term into Japanese. It is shown that the word kami, taken from the lexicon of the Japanese traditional Shinto religion, where it denotes numerous deities, is used by Nishida in a new sense, namely monotheistic. Although he was not the first who did such a thing, it is important to note that it is one of the neologisms that emerged in the Japanese philosophical vocabulary of the Meiji period under Western influence. Next, the article analyzes the sources on which Nishida relies in developing his concept of God, to which of the thinkers he refers. The vast majority of them are Western authors, among whom in the first place are mystics. The place of the concept of God in the general context of the philosophical system of An Inquiry into the Good is also analyzed. The article shows that in his first book, Nishida Kitaro developed an original doctrine of God that differed from both traditional Japanese religio-philosophical tea-chings and Christianity, which became popular among Japanese intellectuals during the Meiji period. Nishida asserts the universality of the idea of God, understanding it very broadly, in particular, identifying God and Buddha. Further, Nishida considers God not in terms of speculative metaphysics, but as a fact of pure experience. The way to it is in self-discipline, austerity, which can give a person “eyes that can see God”. In addition, Nishida rejects the extremes of theism and pantheism, arguing a kind of panentheism. The God of Nishida is neither the transcendent God of the Abrahamic religions, nor the impersonal Absolute; at the same time, it is not an abstract "God of philosophers", but rather the God of mystics, infinitely distant in its unknowability, but also incredibly close in mystical experience. But this doctrine is set forth not in the vague language of mystical revelations, but in the clear and logical language of modern Western philosophy.
Keywords
Нісіда, Бог, японська філософія, чистий досвід, панентеїзм, стаття, Nishida, God, Japanese philosophy, pure experience, panentheism
Citation
Капранов С. В. Поняття Бога в "Дослідженні блага" Нісіди Кітаро / С. В. Капранов // Сходознавство. - 2021. - № 88. - С. 157-170. - https://doi.org/10.15407/skhodoznavstvo2021.88.157