Біблійні тексти у зібраннях відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Хамрай, Олексій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Нині збереглося дуже мало документів біблійних часів, що відображають оригінальну форму текстів Старого Заповіту. Тому опис і дослідження рукописних документів, що відображують вищезгадані тексти, мають велике значення. У фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського зберігається доволі багато рукописів різного походження, що містять біблійний текст мовами оригіналу (гебрайська й арамейська), а також переклади біблійних текстів, коментарі й тлумачення цих текстів. У пропонованій публікації розглянуто рукописні матеріали з Відділу фонду юдаїки Інституту рукопису бібліотеки (ВФЮ ІР НБУВ). Станом на сьогодні у фонді 321 Відділу фонду юдаїки налічується 32 одиниці зберігання, що містять оригінальний біблійний текст гебрайською та арамейською. Названі рукописи можна розділити на дві категорії. До першої належать фрагменти сувоїв Тори й деякі інші тексти, що використовуються в релігійній практиці юдаїзму. До другої категорії варто віднести біблійні рукописи у вигляді кодексів, виконані згідно з масоретською традицією. Окрім цього, у фонді наявні документи, що містять коментарі біблійних текстів гебрайською, а також переклади й коментарі цих текстів арамейською, арабською та європейськими мовами й авторські тексти на біблійну тематику. Окрім канонічних біблійних текстів, у фонді наявні документи, що містять тексти, які не входять до відомих канонів. Решта документів являють собою переклади й коментарі різними мовами, що відповідають стандартним біблійним текстам. У статті наведено список рукописів, що містять біблійний текст, його фрагменти або коментарі, які можна співвіднести з ідентифікованим біблійним текстом. До списку включено також основні відомості про фізичні характеристики того чи іншого документа. Попри незначний обсяг і відносно невеликий вік найдавніших документів цієї частини колекції, вищезгадані рукописи становлять, беззаперечно, неабияку історичну та культурну цінність і потребують ретельнішого дослідження.
Today there are few ancient documents reflecting the original form of the Biblical text. Therefore, the description and study of handwritten documents displaying these texts have a great importance. In the collections of the Institute of Manuscripts of the National Library of Ukraine keeps a lot of manuscripts of different origin, displaying the biblical text in the original languages (Hebrew, Aramaic), as well as translations of biblical texts, comments and interpretation of these texts are kept. The publication describes the handwritten materials from the Judaica Department of the Library’s Institute for Manuscripts. As for today, there are 32 storage units in the 321 fund of the Judaica Department, containing the original Biblical text in Hebrew and Aramaic. These manuscripts can be divided into two categories. The first include fragments of the Torah scrolls and some other texts used in the religious practice of Judaism. The second category should include manuscripts in the form of codex, written in accordance with the Masoretic tradition. In addition, there are documents containing comments on Hebrew Bible texts, as well as translations and commentaries of these texts in Aramaic, Arabic and European languages and other texts on biblical themes. In addition to the canonical texts, the fund has documents showing noncanonical texts. The remaining documents are translations and comments in various languages referring to standard Biblical texts. The article includes also a list of manuscripts containing the biblical texts, fragments or comments that can correlate with the identified Biblical texts. The list includes basic information about the physical conditions of some documents. Despite the small volume and relatively small age of the oldest documents of this part of the collection, these manuscripts have certainly a considerable historical and cultural value and are the matter of more detailed research.
Description
Keywords
палеографія, біблеїстика, юдаїзм, Старий Заповіт, стаття, Paleography, biblical studies, Judaism, the Old Testament
Citation
Хамрай О. Біблійні тексти у зібраннях відділу фонду юдаїки Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського / Олексій Хамрай // Східний Світ. - 2018. - № 3. - C. 58-69.