"Записки о Южной Руси" Пантелеймона Куліша як перший збірник українських діалектних текстів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Дика, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті запропоновано розглянути "Записки о Южной Руси", опубліковані в 1856–1857 рр., як перший збірник (протохрестоматію) українських діалектних текстів. Підкреслено новаторство П. Куліша у створенні видання, зокрема подання в книзі паспортизації записаних матеріалів – вказівки імені, віку інформатора, місця його проживання та виду діяльності, обставин запису тощо. Важливу роль в оформленні текстів як діалектних (а не тільки фольклорних) пам’яток зіграла спеціально розроблена орфографічна система, спрямована на максимально точну передачу українських звуків, а також відзначення наголосів у всіх словах (зокрема й логічних наголосів, які дають змогу передавати ритмо-мелодичну структуру фраз). Переклад українських текстів російською мовою, зроблений П. Кулішем для удоступнення змісту для російськомовних читачів, із погляду сучасної діалектології можна вважати аналогом глосаріїв у сучасних збірниках діалектних текстів (в окремих випадках П. Куліш робив спеціальні примітки щодо значення та вживання певних українських лексем). У статті зазначено, що, попри редакторські втручання в первинний текст, П. Куліш зберіг у багатьох випадках місцеві особливості, що дає змогу чіткіше уявити, якою бачив П. Куліш українську літературну мову, тобто які елементи, особливо фонетичного та граматичного рівнів, він вважав загальноукраїнськими; наприклад, серед фонетичних особливостей – рефлекс і на місці ě, етимологічних о та е. Водночас збереження в текстах місцевих особливостей, наприклад, дієслів з інфінітивом на - т’, може вказувати на те, що П. Куліш припускав варіантність у літературній мові й фіксував форми, які не суперечать духу української мови. Така позиція виявилася далекоглядною, оскільки в сучасній українській літературній мові ці форми є нормативними, як і форми родового відмінка іменників жіночого роду ІІІ відміни солі – соли. Матеріал, розглянутий у статті, розширює бачення мовної програми П. Куліша, яку він реалізовував у своїх літературних творах та перекладах, і ролі рідного П. Кулішу східнополіського говору.
Description
The article suggests considering "Notes on Southern Rus", published in 1856-1857, as the first collection (proto-rader) of Ukrainian dialectal texts. The novelty of P. Kulish in the creation of this publication is emphasized, in particular, the presentation of the passporting of recorded materialsin the book – indicating the name, age of the informant, their place of residence and type of activity, recording circumstances, etc. An important role in the design of texts as dialectal (and not only folklore) monuments was played by a specially developed orthographic system aimed at the most accurate transmission of Ukrainian sounds, as well as the marking of accents in all words (including logical accents that allow to convey the rhythm and melodic structure of phrases). The translation of Ukrainian texts into Russian, made by P. Kulish in order to make the content accessible to Russian-speaking readers, from the point of view of modern dialectology can be considered an analogue of glossaries in modern collections of dialectal texts (especially since in some cases P. Kulish made special notes on the meaning and use of certain Ukrainian lexemes). The article states that despite the editorial interventions in the primary text, P. Kulish preserved local features in many cases, which makes it possible to more clearly imagine how Kulish saw the Ukrainian literary language, that is, which elements, especially of the phonetic and grammatical level, he considered to be all-Ukrainian, for example, among the phonetic features – the reflex of i in the place of ě, etymological o and e. At the same time, the preservation of local features in the texts, for example, verbs with the infinitive in -t', may indicate that Kulish assumed a possible variant in the literary language and fixed forms that do not contradict the spirit of the Ukrainian language. Such a position turned out to be far-sighted, since in the modern Ukrainian literary language these forms are normative, as well as the genitive forms of feminine nouns of the 3rd declension soli – soly. The material discussed in the article expands the vision of P. Kulish's language program, which he implemented in his literary works and translations, and the role of Kulish's native Eastern Polisian dialect.
Keywords
Пантелеймон Куліш, діалектна хрестоматія, літературний стандарт, східнополіський говір, стаття, Panteleimon Kulish, dialect reader, literary standard, Eastern Polisian dialect
Citation
Дика Л. В. "Записки о Южной Руси" Пантелеймона Куліша як перший збірник українських діалектних текстів / Л. В. Дика // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки. - 2022. - Вип. 2 (97). - С. 83-93. - https://doi.org/10.35433/philology.2(97).2022.83-93