Трансформація системи соціальної безпеки людини на підприємстві в умовах військового часу та повоєнного відновлення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Варналій, Захарій
Микитюк, Оксана
Баженова, Олена
Чеберяко, Оксана
Плєшакова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дослідження присвячене висвітленню сучасних викликів соціальної безпеки людини, які набувають нових аспектів та актуальності. В контексті інновацій та технологічного прогресу, ця проблема отримує новий зміст, вимагаючи ефективних інструментів та систем підтримки громадян. Визначено, що через ряд суспільних криз, таких як коронавірусна епідемія та військова агресія з боку росії, соціальна безпека переживає трансформацію: безпекове середовище стає менше насиченим інноваціями, більше спрямованим на військовий захист. Традиційно соціальна безпека визначає рівень захищеності інтересів громадян, їхніх прав та свобод, а також створення психологічної підтримки. Особливої уваги приділено формуванні спеціальної системи соціальної безпеки у мікросередовищі підприємства, яка передбачає інструменти та заходи для захисту працівників, забезпечуючи благополуччя. В статті наголошено, що соціальна безпека людини в межах підприємства є сьогодні надзвичайно актуальною проблемою, та вимагає нових підходів у контексті впровадження інновацій та врахування кризових ситуацій зовнішнього середовища. Система соціальної безпеки на підприємствах в звичайних умовах є постійною робочою структурою, що неперервно вдосконалюється через впровадження нових інструментів та функцій. Визначено, що геостратегічні загрози, викликані геополітичними та стратегічними інтересами на міжнародній арені, представляють нові виклики для цієї системи. Забезпечення соціальної безпеки в умовах геостратегічних загроз вимагає аналізу та ефективних міжнародних зусиль для підтримання миру та стабільності. Авторами визначено необхідність врахування сильних та слабких сторін, викликів та загроз системи соціальної безпеки людини в межах підприємства в умовах війни та повоєнний час, що дозволить створити та впровадити ефективні інструменти для підтримання стійкості підприємства та дієвої системи соціальної безпеки людини. Результатом статті стало надання рекомендацій щодо формування ефективної політики та зміцнення соціальну інфраструктури для забезпечення стабільного розвитку та благополуччя.
Description
The study is devoted to highlighting the modern challenges of human social security, which are acquiring new aspects and relevance. In the context of innovation and technological progress, this problem takes on a new meaning, requiring effective tools and systems to support citizens. It was determined that due to a few social crises, such as the coronavirus epidemic and military aggression by Russia, social security is undergoing a transformation: the security environment is becoming less saturated with innovation, more focused on military protection. Traditionally, social security determines the level of protection of citizens' interests, their rights, and freedoms, as well as the creation of psychological support. Particular attention is paid to the formation of a special system of social security in the microenvironment of the enterprise, which provides tools and measures to protect employees, ensuring welleing. The article emphasizes that human social security within the enterprise is an extremely urgent problem today and requires new approaches in the context of introducing innovations and considering crisis situations in the external environment. The social security system at enterprises under normal conditions is a permanent working structure that is continuously improved through the introduction of new tools and functions. It was determined that geostrategic threats caused by geopolitical and strategic interests in the international arena represent new challenges for this system. Ensuring social security in the face of geostrategic threats requires analysis and effective international efforts to maintain peace and stability. The authors determined the need to consider the strengths and weaknesses, challenges, and threats of the human social security system within the enterprise in war and post-war times, which will allow creating and implementing effective tools to maintain the stability of the enterprise and an effective human social security system. The result of the article was the provision of recommendations on the formation of effective policies and strengthening of social infrastructure to ensure stable development and well-being.
Keywords
соціальна безпека людини, геостратегічні загрози, оцінювання соціальної безпеки людини, соціальна інфраструктура, система соціальної безпеки людини, військовий стан, повоєнний час, стаття, human social security, geostrategic threats, security science, assessment of human social security
Citation
Трансформація системи соціальної безпеки людини на підприємстві в умовах військового часу та повоєнного відновлення / Варналій Захарій Степанович, Микитюк Оксана Петрівна, Баженова Олена Володимирівна, Чеберяко Оксана Вікторівна, Плєшакова Наталія Анатоліївна // Інтернаука. Серія: "Економічні науки". - 2023. - № 9. – [22] с. - https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9