Генріх фон Клейст і кінець німецького романтичного авангарду

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Шалагінов, Борис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглядаються драми письменника: "Принц Фрідріх фон Гомбург", "Кетхен з Гейльбронна", "Розбитий дзбан", "Пентесілея", "Амфітріон" та ін. Прагнучи відтворити цільний характер, щоб протиставити його дріб'язковості сучасної людини Клейст заглиблюється в людську природу і відкриває ірраціональні глибини душі. Він пов'язує суть міфу, історичного переказу, казки з несвідомим і в цьому відношенні угадує наперед устремління Р. Вагнера і Ф. Ніцше.
Рассматриваются драмы писателя: "Принц Фридрих фон Гомбург", "Кэтхен из Гейльбронна", "Разбитый кувшин", "Пентесилея", "Амфитрион" и др. Стремясь воссоздать цельный характер, чтобы противопоставить его измельчённости современного человека, Клейст углубляется в человеческую природу u открывает иррациональные глубины души. Он связывает суть мифа, исторического предания, сказки с бессознательным и в этом отношении предвосхищает устремления Р. Вагнера и Ф. Ницше.
Description
The article presents the analysis of several dramas: "Prinz Friedrich von Homburg", "Katchen von Heilbronn", "Der zerbrochne Krug", "Penlhesilea", "Amphitryon", etc. Тrуіng to compose аn integral character, bеіng іn contrast with the smallness of modern individual, Кleist deeply penetrates іntо human essence and excavates the aberrational depths of human sоul. The author соnnесts the very essence of myth, the historical narration or fairy tale with the irrational аnd thus he precedes the aspirations of R. Wagner and F. Nietzsche.
Keywords
романтизм, авангард, драма, міф, несвідоме, стаття, romanticism, avant-garde, drama, myth, the unconscious, article, романтизм, драма, миф, бессознательное, статья
Citation
Шалагінов Б. Б. Генріх фон Клейст і кінець німецького романтичного авангарду / Борис Шалагінов // Біблія і культура: наук.-теорет. журн. / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук.-дослід. центр "Біблія і культура" ; [голов. ред. Нямцу Анатолій]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2012. - Вип. 16. - С. 80-91.