Персоніфікація в засобах масової комунікації та Інтернеті : соціологічні інтерпретації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Сусська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена феномену персоніфікації у просторі масової комунікації, який, на відміну від позицій інституціонального комунікатора, розглядається як участь суб’єкта у відтворенні соціальних процесів, повсякденного життя людей у власному інформаційному полі, що розуміється як трансмісія культурних значень і смислів у вигляді думок, знань, цінностей, переконань, навичок і технологічних компетенцій. Ідеї фіксації настановлень аудиторії та вимірювання ефектів впливу масмедіа відходить у минуле. Актуалізується персоніфікація суб’єктів комунікації в медіа-просторі, встановлення між ними комунікативної взаємодії, когнітивний та інтерпретативний компоненти, пов’язані з розумінням і тлумаченням значень і смислів у текстах, що транслюються масмедіа, – все те, що масова комунікація достеменно робить, але вже не за допомогою "ефектів впливу", а за умов включення, персоніфікованої участі. У статті для пояснення сучасного образу масової комунікації комбінуються теоретичні й емпіричні контексти. Зіставлення результатів опитувань аудиторії, яка диференційована за ступенем інтенсивності і регулярності звернення до телебачення, свідчить на користь того, що контент, який поширюється саме цим медіа, все ще суттєво впливає на знання і цінності активних прихильників ТБ. Це пояснює неодмінний, хоч і обмежений вплив на аудиторію, зокрема її поведінку під час останніх виборів. Проте поширення стрімінгових технологій, створення індивідуальних "You Tube"-каналів, як і сам феномен персоніфікації в мережі, доводить перевагу нових суб’єктних форм комунікативної взаємодії у сфері масмедіа. Виводячи комунікативну функцію на перше місце, вони сприяють цілеспрямованому набуттю знань, реалізують настановлення та прагнення суб’єкта, які є проявом його волі і втілюються ним у створенні власного інформаційного поля. Ключові слова: масмедіа, персоніфікація, комунікація, інформаційне поле, суб’єкт, медіа-дискурс.
The article deals with the phenomenon of personification in the space of mass communication, which, unlike the positions of the institutional communicator, is considered as the participation of the subject in the reproduction of social processes, daily life of people in their own information field, which is understood as the transmission of cultural meanings and meanings in the form of thoughts, knowledge , values, beliefs, skills and technological competencies. Ideas of fixing audience preferences and measuring the effects of media exposure are a thing of the past. The personification of the subjects of communication in the media space, the establishment of communicative interaction between them, the cognitive and interpretative components related to the understanding and interpretation of meanings and meanings in texts broadcasted by mass media are updated – all that mass communication already does, but already not with the effects of influence, but with the conditions of inclusion, personalized participation. The article combines theoretical and empirical contexts to explain the contemporary image of mass communication. Comparing the results of polls to an audience that is differentiated by the intensity and regularity of their appeal to the TV shows, how the content that is distributed by this media itself still significantly influences the knowledge and values of active TV followers. This explains the indispensable, though limited, impact on the audience, including its behavior during the last election. However, the proliferation of streaming technologies, the creation of individual "You Tube"-channels, as well as the phenomenon of personification on the network, proves the advantage of new, subjective forms of communicative interaction in the mass media. By bringing the communicative function to the forefront, they facilitate the purposeful acquisition of knowledge, implement the setting and aspirations of the subject, which is a manifestation of his will and translate it into the creation of their own information field. Key words: media, personalization, communication, information field, subject, media discourse.
Description
Keywords
масмедіа, персоніфікація, комунікація, інформаційне поле, суб’єкт, медіа-дискурс, стаття, media, personalization, communication, information field, subject, media discourse
Citation
Сусська О. О. Персоніфікація в засобах масової комунікації та Інтернеті : соціологічні інтерпретації / Сусська О. О. // Габітус. - 2019. - Вип. 10. - С. 100-104.