Інститут філософії: традиції та інновації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Єрмоленко, Анатолій
Йосипенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено історико-філософському аналізу унікальної та парадигмальної ролі Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України у філософському житті України впродовж 75 років від його заснування. Автори окреслюють його роль у процесі становлення сучасної філософії в Україні від часів панування догм радянського марксизму й до впровадження актуальних дослідницьких традицій у сучасній українській філософії. Досліджено спадкоємність та особливості зміни поколінь дослідників у царині філософії, а також долучення української філософської думки до світового інтелектуального дискурсу. Окрему увагу приділено інституціалізації нових напрямків досліджень в Інституті, таких як політична філософія, філософія мови та мовлення, що належать до провідної парадигми сучасної філософії. Автори статті розкривають поетапне становлення київської філософської традиції, роль керівництва Інституту в стилістиці та характері наукових досліджень певних періодів. Приділено увагу співпраці Інституту з вітчизняними науковими та освітніми закладами, його міжнародним зв’язкам. Виокремлено статус провідних фахових видань, які стали знаковими як за радянських часів, так і за часів Незалежності. Наостанок у статті відзначено роль та завдання Інституту в сучасному суспільному дискурсі, акцентовано увагу на цінностях, збереженням яких опікуються представники Інституту.
The article is devoted to the historical and philosophical analysis of the unique and paradigmatic role of the H.S. Skovoroda Institute of Philosophy, National Academy of Sciences of Ukraine in the philosophical life of Ukraine for 75 years since its foundation. The authors outline its role in the process of institutionalizing philosophy in Ukraine from the time of the domination of the dogmas of Soviet Marxism to the introduction of current research traditions in modern Ukrainian philosophy. The continuity and peculiarities of the change of generations of researchers in the field of philosophy and the involvement of Ukrainian philosophical thought in the world intellectual discourse are studied. The article's authors reveal the gradual formation of the Kyiv philosophical tradition, the role of the Institute's leadership in the style and nature of scientific research of certain periods. Particular attention is paid to the institutionalization of new research areas at the Institute, such as political philosophy, philosophy of language and speech, which belong to the leading paradigm of modern philosophy. Attention is paid to the cooperation of the Institute with domestic scientific and educational institutions, its international relations. The status of the leading professional publications, which became significant both in Soviet times and during independence, is highlighted. Finally, the article notes the role and tasks of the Institute in modern social discourse, focuses on the values, the preservation of which is taken care of by representatives of the Institute.
Description
Keywords
історія філософії, Інститут філософії імені Григорія Сковороди, філософські традиції, наукова та дослідницька діяльність, відповідальність дослідника, стаття, history of philosophy, Hryhorii Skovoroda Institute of Philosophy, philosophical traditions, scientific and research activity, researcher's responsibility
Citation
Єрмоленко А. М. Інститут філософії: традиції та інновації / Анатолій Єрмоленко, Сергій Йосипенко // Філософська думка. - 2021. - № 4. - С. 13-26. - https://doi.org/10.15407/fd2021.04.013