Історія дослідження пам'яток скіфського часу Посейм'я: панорама робіт та поглядів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Білинський, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглядається історія теоретичних побудов дослідників щодо історії та культурних процесів, які мали місце в скіфський час на території басейну р. Сейм. Історія дослідження поділена на кілька періодів, для кожного з яких наводяться думки провідних авторів, розглядається їх аргументація та контекст у якому дослідники готували свої роботи, будували припущення та вписували їх у загальний контекст досліджень цього періоду. До їх числа належать: період досліджень І. І. Ляпушкіна, який розглядав басейн Сейму, як частину виділеної ним зольничної культури; дослідження А. Є. Аліхової, яка описала низку пам’яток юхнівської культури в регіоні, після чого за Курським Посейм’ям у літературі закріпилося уявлення, як про територію поширення останньої; роботи А. І. Пузікової, яка дослідила у тому ж регіоні пам’ятки типові для всього Лівобережного Лісостепу скіфського часу, чим спонукала до виділення окремого сейминського локального варіанту на Лівобережжі; розвиток та критика ідей А. І. Пузікової дослідниками 1980-х – 2000-х років; сучасні дослідження цієї теми та теоретичні конструкції, які домінують зараз. Основна увага приділяється хронології пам’яток, опису дослідниками їх характерних особливостей, ідеї поділу пам’яток Лівобережжя на локальні варіанти, виділенню окремого сейминського варіанту, історії населення регіону та культурним процесам, які мали місце тут впродовж скіфського часу.
Description
This article explores the history of theoretical frameworks adopted by researchers concerning the historical and cultural processes that occurred during the Scythian period in the Seym River basin. The research history is divided into several periods, each examining the thoughts of leading authors, their arguments, and the context in which researchers prepared their works, formulated hypotheses, and integrated them into the overall research framework of that period. These periods include: The research period of I. I. Liapushkin, who considered the Seym basin as part of the Zolnichna culture he identified. A. Ye. Alikhova's studies, describing a series of sites of the Jukhnovo culture in the region, shaping the perception of Kursk Seym region as the territory of its distribution. A. I. Puzikova's works, investigating sites typical for the entire Left Bank Forest-Steppe of the Scythian period in the Kursk Seym region, leading to the identification of a separate Seym variant on the Left Bank. Development and critique of A. I. Puzikova's ideas by researchers from the 1980s to the 2000s. Contemporary research on this topic and the current dominant theoretical constructs. The main focus is on the chronology of the sites, the description of their characteristic features by researchers, the idea of dividing Left Bank sites into local variants, singling out a specific Seym variant, the history of the region's population, and the cultural processes during the Scythian period
Keywords
історіографія, Посейм’я, скіфський час, доісторія, лісостеп, поселення, стаття, historiography, Seym River Basin, Scythian era, prehistory, forest-steppe, settlements
Citation
Білинський О. О. Історія дослідження пам'яток скіфського часу Посейм'я: панорама робіт та поглядів / Білинський О. О // Сумська старовина. - 2023. - № 63. - C. 5-25. - https://doi.org/10.21272/starovyna.2023.63.1