Стратегічна взаємодія провайдерів диференційованих Інтернет-послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Гайворонський, Олексій
Горбачук, Василь
Дунаєвський, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
По мірі того, як обчислення та Інтернет-з’єднання стають технологіями і послу­гами загального призначення, спрямованими на широкі глобальні ринки, вини­кають питання ефективності таких ринків з точки зору суспільного добробуту, участі в них провайдерів диференційованих послуг і кінцевих користувачів. Проект Iridium глобального зв’язку фірми Motorola завершився у 1990-х роках внаслідок подібних питань, вперше досягши мети технологічної спроможності такого зв’язку. Оскільки Інтернет-послуги характеризуються високою інноваційністю, диференційованістю та динамічністю, то для них можна застосову­вати відомі моделі диференційованих продуктів. Проте функції попиту у таких моделях є гіперболічними, а не лінійними. Крім того, подібні моделі стохастичні та включають провайдерів з різними способами конкуренції. В екосисте­мі Інтернету важливими є зв’язки між постачальниками Інтернет-послуг (Internet service providers — ISPs) як операторами телекомунікаційної мережі та провайдерами послуг контенту, особливо потужними провайдерами відеоконтенту, що передбачає високу пропускну здатність. Оскільки підвищення пропуск­ної здатності потребує нових інвестицій у спроможність мережі, то мотивація до таких інвестицій має бути як у провайдерів відеоконтенту, так і у ISPs. Для аналізу взаємозв’язків між провайдерами Інтернет-послуг і контент-провайдерами в Інтернет-екосистемі запропоновано обчислювані (computable) моделі, основані на побудові функцій виграшу всіх учасників цієї екосистеми. Введен­ня платного перегляду контенту мотивуватиме провайдерів Інтернет-послуг до інвестицій у підвищення спроможностей мережі, яка має тренд експоненціаль­ного зростання. Водночас такий перегляд порушуватиме принципи нейтраль­ності мережі, що дає підстави для розробки нових задач мінімізації порушень умов нейтральності мережі та максимізацГї суспільного добробуту Інтернет-екосистеми. Моделі вказують на важливість ефективності провайдерів Інтернет- послуг, передбачуваності попиту та високої цінової еластичності інноваційних послуг. (Internet service providers — ISPs) як операторами телекомунікаційної мережі та провайдерами послуг контенту, особливо потужними провайдерами відеоконтенту, що передбачає високу пропускну здатність. Оскільки підвищення пропуск­ної здатності потребує нових інвестицій у спроможність мережі, то мотивація до таких інвестицій має бути як у провайдерів відеоконтенту, так і у ISPs. Для аналізу взаємозв’язків між провайдерами Інтернет-послуг і контент-провайдерами в Інтернет-екосистемі запропоновано обчислювані (computable) моделі, основані на побудові функцій виграшу всіх учасників цієї екосистеми. Введен­ня платного перегляду контенту мотивуватиме провайдерів Інтернет-послуг до інвестицій у підвищення спроможностей мережі, яка має тренд експоненціаль­ного зростання. Водночас такий перегляд порушуватиме принципи нейтраль­ності мережі, що дає підстави для розробки нових задач мінімізації порушень умов нейтральності мережі та максимізації суспільного добробуту Інтернет-екосистеми. Моделі вказують на важливість ефективності провайдерів Інтернет- послуг, передбачуваності попиту та високої цінової еластичності інноваційних послуг.
As computing and Internet connections become general-purpose technologies and services aimed at broad global markets, questions arise about the effectiveness of such markets in terms of public welfare, the participation of differentiated service providers and end-users. Motorola’s Iridium Global Communications project was completed in the 1990s due to similar issues, reaching the goal of technological connectivity for the first time. As Internet services are characterized by high innovation, differentiation and dynamism, they can use well-known models of differentiated products. However, the demand functions in such models are hyperbolic rather than linear. In addition, such models are stochastic and include providers with different ways of competing. In the Internet ecosystem, the links between Internet service providers (ISPs) as telecommunications operators and content service providers are important, especially high-bandwidth video content providers. As in­creasing bandwidth requires new investments in network capacity, both video content providers and ISPs need to be motivated to do so. In order to analyze the relationships between Internet service providers and content providers in the Internet ecosystem, computable models, based on the construction of payoff functions for all the participants in the ecosystem, are suggested. The introduction of paid content browsing will motivate Internet service providers to invest in increasing the capacity of the global network, which has a trend of exponential growth. At the same time, such a browsing will violate the principles of net neutrality, which provides grounds for the development of new tasks to minimize the violations of net neutrality and maximize the social welfare of the Internet ecosystem. The models point to the importance of the efficiency of Internet service providers, the predictability of demand and the high price elasticity of innovative services.
Description
Keywords
нейтральність мережі, модель Штакельберга, гіперболічна функ­ція випадкового попиту, мотивація до інвестицій, стаття, нейтральность сети, модель Штакельберга, гиперболическая функция случайного спроса, мотивация к инвестициям, net neutrality, Stackelberg model, hyperbolic function of random de­mand, motivation to investments
Citation
Гайворонський О. О. Стратегічна взаємодія провайдерів диференційованих Інтернет-послуг / О. О. Гайворонський, В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський // Проблемы управления и информатики. - 2021. - № 6. - C. 102-113.