Прогнозування видобування та використання нерудних корисних копалин для будівництва в умовах повоєнного відновлення України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Горошкова, Лідія
Меньшов, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено моделювання з метою формування системи управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України на прикладі нерудних корисних копалин для будівництва і забезпечення умов повоєнного відновлення країни. Запропоновано прогнозні обсяги щодо видобутку та раціонального використання формувати з урахуванням потреб технологічно споріднених галузей. Проведено аналіз офіційних статистичних даних щодо обсягів видобутку каміння будівельного, піску будівельного та сировини керамзитової впродовж дослідженого періоду (15 р.) і встановлено, що коливання показників як за обсягами видобутку, так і за темпами їх зростання мають періодичний, циклічний характер, вони корелюються між собою та пов'язані із загальноекономічним станом будівельної галузі та країни. Доведено, що вирішити проблему раціонального використання корисних копалин можливо шляхом більш збалансованого їх видобутку, а саме встановлення кореляції між видобутком та обсягами використання. Для прогнозування розвитку галузі використано авторську економіко-математичну модель прогнозування розвитку складних систем. Доведено, що така модель дозволить управляти обсягами видобутку технологічно споріднених корисних копалин у взаємозалежності від обсягів їх використання. Доведено, що в умовах війни внаслідок руйнування інфраструктури країни існує необхідність внесення коректив у модель для збалансованого видобутку та використання нерудних корисних копалин для будівництва з урахуванням утворених будівельних відходів та потреб повоєнного відновлення країни та її інфраструктури. Проведено моделювання з урахуванням нових умов розвитку галузі й країні, сформовано прогноз на п'ятирічний період щодо видобутку та використання піску будівельного, каміння будівельного та сировини керамзитової.
Description
The article provides modelling aimed at the management system design for the rational extraction and use of mineral resources of Ukraine applying the case of construction non-metallic minerals to ensure the country's post-war recovery. The projection volumes for production and rational use formed taking into account the needs of technologically related industries have been suggested. The official statistical data analysis on the production volumes of construction stone, construction sand and expanded clay raw materials during the studied period (15 years) have been carried out. It has been found out that indicators' fluctuations both in production volumes and their growth rates have a periodic, cyclical nature. They are correlated and related to the general economic condition of the construction industry and the country. It has been proven that solving the problem of minerals rational use is possible through their balanced extraction, namely putting correlation between extraction and utilization volumes. The authors' economic-mathematical model of forecasting the development of complex systems has been used to forecast industry's development. It has been proven that the model will allow managing the production of technologically related minerals depending on their utilization volumes. It has been proven that amid war conditions due to the destruction of the country's infrastructure, there is a need to make model adjustments for balanced extraction and use of construction non-metallic minerals, taking into account generated construction waste and the needs of the post-war country's and its infrastructure's recovery. Modelling was carried out taking into account the new conditions of the industry's and the country's development. A five-year forecast has been made for the production and utilization of construction sand, construction stone and expanded clay.
Keywords
мінерально-сировинна база, нерудні корисні копалини для будівництва, будівельний камінь, пісок, керамзитова сировина, моделювання, управління, стаття, mineral and raw materials base, nonmetallic minerals for construction, building stone, sand, expanded clay, forecasting, modeling, management
Citation
Горошкова Л. А. Прогнозування видобування та використання нерудних корисних копалин для будівництва в умовах повоєнного відновлення України / Л. Горошкова, О. Меньшов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. - 2023. - Т. 1 (100). - С. 101-110. - https://doi.org/10.17721/1728-2713.100.12