Аналіз впливу пролонгованого опромінення на гемопоетичні клітини/попередники у гелевих дифузійних камерах за допомогою математичного моделювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Білько, Денис
Бойко, Роман
Руссу, Ірина
Дягіль, Ірина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета: визначення функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку мишей, культивованих у гелевих дифузійних камерах, на етапах відновлення гемопоезу після їх пролонгованого опромінення у летальній дозі в порівняльному аспекті з методом колонієутворення у селезінці з використанням математичної моделі. Матеріали і методи. Було використано метод культивування клітин у гелевих дифузійних камерах, цитологічні методи, математичне моделювання, статистичні методи досліджень. Зразки кісткового мозку, вилученого зі стегнової кістки мишей і опроміненого у сумарній дозі 8 Гр з потужністю 0,0028 Гр/хв, культивували у дифузійних камерах із напіврідким агаром у черевній порожнині мишей-реципієнтів лінії CBA. Результати. Проведено порівняльний аналіз ефективності колонієутворення клітин-попередників (КУО) при культивуванні у гелевих дифузійних камерах у процесі відновлення гемопоезу протягом 30 діб, а також у селезінці летально опромінених тварин, у відповідності до математичної моделі. Аналіз кінетики колонієутворення у гелевих дифузійних камерах після пролонгованої дії іонізуючого опромінення свідчив про двофазний характер відновлення гемопоезу. Так, у перші кілька діб після опромінення спостерігається падіння кількості КУО порівняно з контролем, яке продовжується до 9-ї доби. Далі відбувається різке зростання кількості КУО в культурі клітин, яке продовжується до повного відновлення гемопоезу. Отримані дані, у перерахунку на стегнову кістку миші, відповідають результатам колонієутворення у селезінці опромінених тварин, описаним К. С. Чертковим (1973, 1977) та взятим за основу при побудові нами математичної моделі, а також її параметрам, які описують процес відновлення гемопоезу. Висновки. Відповідність показників, отриманих при культивуванні методом гелевих дифузійних камер кісткового мозку мишей, опромінених пролонговано у сумарній дозі 8 Гр з потужністю 0,0028 Гр/хв, результатам колонієутворення у селезінці летально опромінених мишей, що були покладені в основу побудови математичної моделі, свідчить про доцільність використання математичної моделі для оцінки процесу відновлення гемопоезу клітинами-попередниками різних рівнів дозрівання, а експериментальний підхід вирощування КУО у гелевих дифузійних камерах може розглядатися як додатковий спосіб дослідження відновлення гемопоезу нарівні з методом селезінкових колоній.
Objective: determining of the functional activity of mice bone marrow hematopoietic progenitor cells, cultivated in gel diffusion chambers, on the stages of hematopoiesis recovery after their prolonged irradiation in the lethal dose in a comparative aspect with the method of colony forming in spleen using mathematical model. Materials and methods. The method of cell cultivation in gel diffusion chambers, cytological methods, mathematical modeling, and statistical methods of research were used. Bone marrow samples extracted from the femur of mice irradiated with a total dose of 8 Gy with a power 0.0028 Gy/min were cultivated in diffusion chambers with semisolid agar in the abdominal cavity of CBA recipient mice. Results. Comparative analysis of the colonyforming efficiency of progenitor cells (CFU) was carried out during cultivation in gel diffusion chambers in the process of hematopoiesis recovery for 30 days, as well as in the spleen of lethally irradiated animals, in accordance with the mathematical model. Analysis of colony forming kinetics in gel diffusion chambers after prolonged exposure to ionizing radiation indicated the biphasic nature of hematopoiesis recovery. Thus, in the first few days after the irradiation a drop in the number of CFU is observed compared to the control, which continues until the 9th day. Subsequently there is a sharp increase in the number of CFU in cell culture, which continues until the complete recovery of hematopoiesis. The obtained data, recalculated per mouse femur, correspond to the results of colony forming in the spleen of irradiated animals, described by K. S. Chertkov and taken as a basis while developing our mathematical model, as well as to its parameters, which describe the process of hematopoiesis recovery. Conclusions. Conformity of the indices obtained during the cultivation using the method of gel diffusion chambers of mice bone marrow prolongedly irradiated at a total dose of 8 Gy with a power 0.0028 Gy/min, to the results of colony forming in spleen of lethally irradiated mice, which were the basis for mathematical model development, is the evidence of the feasibility of using a mathematical model to assess the process of hematopoiesis recovery by progenitor cells of different maturation levels, and the experimental approach of CFU growing in gel diffusion chambers can be considered as an additional method of researching the hematopoiesis recovery along with the spleen colony method.
Description
Keywords
гемопоетичні клітини-попередники, зовнішнє пролонговане опромінення, культура клітин у гелевих дифузійних камерах, кінетика відновлення гемопоезу, математичне моделювання, стаття, hematopoietic progenitor cells, external prolonged irradiation, cell culture in gel diffusion chambers, kinetics of hematopoiesis recovery, mathematical modelling
Citation
Аналіз впливу пролонгованого опромінення на гемопоетичні клітини/попередники у гелевих дифузійних камерах за допомогою математичного моделювання / Д. І. Білько, Р. В. Бойко, І. З. Руссу, І. С. Дягіль, Н. М. Білько // Problemy radiatsiinoi medytsyny ta radiobiolohii. - 2022. - Vol. 27. - P. 203-215. - https://doi.org/10.33145/2304-8336-2022-27-203-215