Соціально-психологічні особливості проявів суб'єктності в умовах дистанційної роботи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Сусська, Ольга
Дорошенко, Т.
Сорокіна, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метаморфози світу комунікацій та ризики віртуалізації змушують сучасну людину шукати нові шляхи до набуття навичок соціокомунікативних орієнтацій у середовищі нових технологічних можливостей. Сучасна ситуація, що склалася у зв’язку з пандемією COVID-19, висуває нові вимоги до використання можливостей дистанційної освіти та організації комунікативного процесу в навчальному середовищі. Соціопсихологічна критика сучасних медіакомунікацій постійно тримає в полі уваги розвиток цивілізації і розвиток технологій, які тим чи іншим чином впливають на поширення та засвоєння інформації. Специфіка взаємодії людини з комп’ютером постійно перебуває в актуальному фокусі уваги психологів, соціологів, педагогів, спеціалістів інформаційних технологій. Саме в інформаційному полі освіти можна спостерігати процеси, які з комунікативної точки зору є позитивним прикладом, коли комп’ютерні технології фактично врятували набуття освіти на всіх її рівнях, особливо на рівні вищої освіти, де кожен рік є неповторним з точки зору життєвих практик. Особливості суб’єкт-суб’єктної комунікації під час дистанційного навчання включають основи володіння часово-просторовими елементами організації дистанційного освітнього процесу, формування умов симетричної комунікативної взаємодії з проявами персоніфікованої суб’єктності. Особливе значення в умовах дистанційної освіти має фокусування активності всіх сторін учасників віртуальної комунікативної взаємодії стосовно предмета навчання, а також усвідомлене ставлення до власних цінностей, зокрема до цінностей набуття знань. Такі комунікативні практики, ймовірно, матимуть перспективу в майбутньому як один із факторів подолання нерівності у доступі до освіти різних рівнів, перекваліфікації та вдосконалення знань і професійних навичок у різних галузях.
Metamorphoses of the world of communications and risks of virtualization force modern person to look for new ways to acquire skills of socio-communicative orientations in the sphere of new technological opportunities. The current situation with the COVID-19 pandemic places new demands on the use of distance education opportunities and the communicative process organization in the education field. Socio-psychological critique of modern media communications constantly focuses on the "development of civilization" and "development of technology", which in one way or another affect the dissemination and assimilation of information. The specifics of human interaction with the computer are constantly in the spotlight of psychologists, sociologists, educators, information technology specialists. Especially in the information "field" of education we can observe processes that from a communicative point of view are a positive example, when computer technology has actually saved education at all levels, particularly at the level of higher education, where each year is unique in terms of life practices. Peculiarities of subject-subject communication during distance learning include the basics of mastering the temporal and spatial elements of the distance educational process organization and formed conditions for symmetrical communicative interaction including the personalized subjectivity. In the distance education context is very importance the focus of activity of all parties involved in virtual communicative interaction concerning the subject of study, as well as a conscious attitude to their own values, in particular, to the values of acquiring knowledge. Such communication practices are likely to have future prospects as one of the factors in overcoming inequalities in education access at various levels, retraining and improving knowledge and skills in various fields.
Description
Keywords
суб’єктність, комунікативна взаємодія, пандемія, дистанційна освіта, дигітальні медіа, стаття, subjectivity, communicative interaction, pandemic, distance education, digital media
Citation
Сусська О. О. Соціально-психологічні особливості проявів суб'єктності в умовах дистанційної роботи / Сусська О. О., Дорошенко Т. В., Сорокіна Т. А. // Габітус. - 2021. - Вип. 22. - С. 184-189.