Філософія як чинник духовної незалежності України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Єрмоленко, Анатолій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто проблеми розвитку філософії в Україні впродовж тридцяти років не­ залежності та здійснено спробу періодизувати цей розвиток. Показано, що незалежність України крім державного, політичного та економічного вимірів містить і духовний склад­ ник, пов’язаний з релігійною, культурною, мовною та ідеологічною незалежністю. Ключовим аспектом тут стала незалежність від Московської церкви та створення автокефальної Православної церкви України. Та оскільки, за Конституцією України, жодну ідеологію дер­ жава не може визнавати як обов’язкову, духовна незалежність є і світською категорією, що передбачає також світоглядну та філософську незалежність. У статті виокремлено кілька етапів творення філософської незалежності. Перший етап потребував насамперед подолання ідеологічно заангажованоїфілософіїмарксизмуросійського гатунку, тобто марксизму-ленінізму. Другий етап —це прилучення філософії України до взірців сучасної світової філософії, засвоєння провідних її тенденцій та парадигмальних комплексів. У цьому контексті показано роль перекладів філософської класики та сучасної філософськоїлітератури в про­ цесі увіходження філософії в Україні до царини світової філософської думки. Нарешті, тре­ тій етап визначається розв’язанням ключових проблем сучасності, пов’язаних із глобаліза­ цією, екологічною кризою, універсалізмом та партикуляризмом в етиці, етичною меліорацією сучасного суспільства тощо. У статті йдеться також про роль філософії та філософської освіти в обгрунтуванні ціннісних орієнтацій розвитку українського суспільства, формуванні комунікативної, моральної та фахової компетенцій громадян як чинника цивілізаційного вибору України.
The article examines the problems ofphilosophy development in Ukraine during the thirty years of independence; an attempt is made to periodize this development. It is shown that the inde­ pendence of Ukraine, in addition to the state, political and economic dimensions, also contains a spiritual component associated with religious, cultural, linguistic, and ideological independ­ ence. The key here was independence from the Moscow Church and creating an autocephalous Orthodox Church in Ukraine. Nevertheless, since, according to the Constitution of Ukraine, no ideology can be recognized by the state as mandatory, spiritual independence is also a secular category and presupposes worldview and philosophical independence. The article highlights sev­ eral stages ofthe creation ofphilosophical independence. First, the first stage required overcom­ ing the ideologically biased philosophy of Russian Marxism, that is, Marxism-Leninism. The se­ cond stage is the involvement of Ukrainian philosophy in the models of modem world philoso­ phy, the assimilation ofits leading trends and paradigmatic complexes. The role oftranslations of philosophical classics and modem philosophical literature in entering philosophy into world philosophical thought in Ukraine is also shown. Finally, the third stage is related to solving the critical problems of our time, related to globalization, ecological crisis, universalism and particu­ larism in ethics, ethical reclamation of modem society, etc. The article also deals with the role of philosophy and philosophical education in substantiating the value orientations of the develop­ ment of Ukrainian society, the formation of communicative, moral, professional competencies of citizens as a factor in the civilizational choice of Ukraine.
Description
Keywords
духовна незалежність, філософська незалежність, парадигмальний поворот у філософії, цивілізаційний вибір, стаття, spiritual independence, philosophical independence, paradigmatic turn in philosophy, civilizational choice, article
Citation
Єрмоленко А.М. Філософія як чинник духовної незалежності України / Анатолій Єрмоленко // Філософська думка. - 2021. - № 3. - С. 47-63. - https://doi.org/10.15407/fd2021.03.047