Проблема інформаційного імунітету та викликів інфодемії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Чайкун, Еллен
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ця стаття присвячена вивченню проблеми інформаційного імунітету та викликів інфодемії. Дослідження проведено на основі аналізу наукової літератури і статистичних даних. У статті розглядаються концептуальне визначення інформаційного імунітету, причини та наслідки його порушення, а також виклики, які постають у сучасному світі внаслідок інфодемії. Інформаційний імунітет є важливим елементом захисту людини від негативних впливів інформації, що можуть спричинити шкоду здоров’ю, психологічний дискомфорт, а також вплинути на формування світогляду та поведінки. У статті представлено сучасні технології і методи захисту від шкідливої інформації, а також запропоновано шляхи підвищення рівня інформаційної грамотності населення. Також розглядаються передумови розвитку критичного мислення у суспільстві, такі як демократія, зрозуміла система прийняття рішень та дезорієнтація, стабільність і трансформація, моноканальність інформування та мультиканальність, багатобічність, діалогічність, інтерактивність. У висновках надано огляд ментальних запобіжників, таких як суб’єктність, індивідуальна картина світу, активна комунікативна поведінка. Ми поставили таке дослідницьке запитання: які відповідні контрзаходи потрібні для боротьби з інфодемією та які заходи для підвищення інфоімунітету? Дослідження мало на меті визначити інфодемічні виклики та стратегію боротьби з ними. Наявну літературу було проаналізовано за допомогою методів якісного дослідження, зосереджених на механізмі, впливі та протистоянні інфодемії.
Description
This article is dedicated to the study of the issue of information immunity and the challenges of the infodemic. The research is based on the analysis of scientific literature and statistical data. The article discusses the conceptual definition of information immunity, the reasons and consequences of its violation, as well as the challenges that arise in the modern world due to the infodemic. Information immunity is an important element of human protection against the negative effects of information that can cause harm to health, and psychological discomfort, as well as influence the formation of worldview and behaviour. The article presents modern technologies and methods of protection against harmful information, as well as proposes ways to increase the level of information literacy of the population. The preconditions for the development of critical thinking in society are also discussed, such as democracy, a clear decision-making system, disorientation, stability and transformation, mono channel and multichannel information, versatility, dialogicality, interactivity. The conclusions provide an overview of mental safeguards, such as subjectivity, individual worldview, and active communicative behaviour. We posed the research question of what corresponding countermeasures are needed to combat the infodemic and what measures can be taken to increase information immunity. The research aimed to identify infodemic challenges and a strategy to combat them. Existing literature was analyzed using qualitative research methods focused on the mechanisms, impacts, and resistance to the infodemic.
Keywords
інформаційний імунітет, інфодемія, критичне мислення, емоційний інтелект, медіаграмотність, інформаційна гігієна, стаття, information immunity, infodemic, critical thinking, emotional intelligence, media literacy, information hygiene
Citation
Чайкун Е. С. Проблема інформаційного імунітету та викликів інфодемії / Чайкун Е. С. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернандського. Серія: Філологія. Журналістика. - 2023. - Т. 34 (73), № 1, Ч. 2. - С. 244-253. - https://doi.org/10.32782/2710-4656/2023.1.2/39