Теоретичні питання вивчення концептуальних кодів та процесів їх взаємодії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Непоп-Айдачич, Лідія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена вивченню квіткового концептуального коду польської мови та культури, методів і підходів у дослідженні складників концептуальних кодів, які застосовуються в сучасній етнолінгвістиці. Запропоновано шляхи розширення й збагачення відомостей про квітковий концептуальний код польської мови й куль­тури. Для цього необхідним є врахування анкетних даних, ономастичних джерел, а також виявлення випадків взаємодії концептуальних кодів (КК). Останні поділяються на два типи: такі, в яких квітковий код виконує функцію донора, та такі, в яких він виступає в ролі реципієнта. Завдяки аналізу мовних даних було виявлено, що квітковий концептуальний код рідше виконує першу функцію, ніж другу. Взаємодіяв обох напрямках властива квітковому й антропологічному, сакральному, вітально­му, темпоральному, локативному, медичному, зоологічному, колористичному, атри­бутивному кодам, коду прикладної культури, емоцій і почуттів. Лише в ролі донора квітковий концептуальний код виступає у відношеннях з мистецьким і науковим.Тільки функцію отримувача має він при взаємодії з рослинним, кількісно-числовим,акціональним, астрономічним кодами, кодом неживої природи, її явищ та стихій.Виключно в ролі реципієнта виступає квітковий концептуальний код у межах взає­модії з кількома кодами одночасно. Донорами в цьому разі можуть бути антрополо­гічний та колористичний, числовий і темпоральний, числовий і колористичний коди,код прикладної культури та сакральний, зоологічний і рослинний, темпоральний і акціональний, акціональний і код явищ неживої природи, темпоральний і астроно­мічний. Також був зафіксований особливий тип взаємодії квіткового й колористич­ного концептуальних кодів, який можна окреслити як взаємне проникнення. Крім того, антропологічний і квітковий концептуальні коди виявляють у певних фрагмен­тах паралелізм у своїй підпорядкованості вітальному кодові.
The author analyzes the state of study of the flower conceptual code of the Polish language and culture, methods and approaches to the study of the components of the conceptual codes used in modem ethnolinguistics. The article proposes ways to expand and enrich information about the floral conceptual code of the Polish language and culture. With this aim it is necessary to take into account the data of questionnaires, onomastic sources, as well to identify cases o f interaction of conceptual codes. The cases of interaction of conceptual codes are divided into two types: those in which the flower code performs a sending function, and those in which it performs a receiving function. Analysis of language data revealed that the floral conceptual code performed the sending function less often than the receiving one. Interaction in both directions is inherent in floral and anthropological, sacred, vital, temporal, locative, medical, zoological, coloristic, attributive, code of applied culture, code of emotions and feelings. The flower conceptual code acts as a donor only in relations with codes of art and science. Floral conceptual code has the receiving function only in interaction with the quantitative, numerical, action, astronomical, plant codes and code of inanimate nature. The flower conceptual code acts exclusively as the recipient in the interaction with several codes at the same time. Donors in this case can be anthropological and coloristic, numerical and temporal, numerical and coloristic, code of applied culture and sacred, zoological and code of plants, temporal and code of action, code of inanimate nature and of action, temporal and astronomical. The interaction o f floral and coloristic conceptual codes represents a special type, which can be described as mutual penetration. In addition, anthropological and floral conceptual codes show parallelism in certain fragments in their subordination to the vital code.
Description
Keywords
концептуальний код, етнолінгвістика, когнітивна лінгвісти­ка, семантика, польська мова, квітка, стаття, onceptual code, ethnolinguistics, cognitive linguistics, semantics, Polish language, flower
Citation
Непоп-Айдачич Л. В.Теоретичні питання вивчення концептуальних кодів та процесів їх взаємодії : (на прикладі квіткового коду польської мови та культури) / Л. В. Непоп-Айдачич // Мовознавство. - 2021. - № 6. - С. 40-52.