Організація та розвиток єврейського театрального життя в українських губерніях Російської імперії (1880-1914)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Оржиховська, Валерія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дана робота містить дослідження початкового періоду в історії єврейського театру, висвітлює кризові явища в театральному житті та шляхи їх подолання. Увага зосереджується на організації та розвитку єврейського театрального життя в українських губерніях Російської імперії в період з 1880-х років по 1914 рік. Характеризується історичний контекст, що дав поштовх зародженню єврейських театрів . Розглядається вплив їдишомовної літератури на становлення й розвиток єврейської драматургії, аналізується вектор діяльності єврейських театральних колективів в умовах заборон та утисків з боку російської влади. Структурується та описується репертуар, яким послуговувалися єврейські театральні трупи.
This work contains a study of the initial period in the history of Jewish theater, highlights the crisis in theatrical life and ways to overcome them. The focus is on the organization and development of Jewish theatrical life in the Ukrainian provinces of the Russian Empire in the period from the 1880s to 1914. It characterizes the historical context that gave impetus to the emergence of Jewish theaters. The influence of Yiddish-language literature on the formation and development of Jewish drama is considered, the vector of activity of Jewish theatrical groups in the conditions of prohibitions and oppressions by the Russian authorities is analyzed. The repertoire used by Jewish theater troupes is structured and described
Description
Keywords
єврейський театр, Російська імперія, драматургія, магістерська робота
Citation