Суд присяжних у кримінальному провадженні як форма безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Яцик, Тетяна
Шкелебей, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті окреслено значення суду присяжних у кримінальному провадженні. Звернено увагу, що запровадження інституту присяжних у судочинство України як форми безпосередньо участі народу передбачено статтею 124 Конституції України. Акцентовано на необхідності регламентації статусу суду присяжних у кримінальному провадженні й внесені пропозиції до чинного процесуального законодавства для розв’язання цих питань. Зазначено, що в Україні відповідно до чинного законодавства суд присяжних діє лише на рівні місцевого загального суду першої інстанції (в складі двох професійних суддів і трьох присяжних) і розглядає справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Однак такий розгляд можливий лише за умови подання клопотання обвинуваченим під час підготовчого судового засідання. Проаналізовано проєкт Закону "Про суд присяжних" від 14 липня 2020 р. №3843, в якому пропонуються вимоги до присяжного: "Присяжним може бути громадянин України, який досяг двадцяти одного року, постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду, якщо інше не визначено законом". Доведено недоцільність зменшення вікового цензу для присяжних, а також зменшення кількості професійних суддів під час розгляду кримінальних справ судом присяжних. Визначено головну особливість інституту присяжних у проєкті Закону, яка полягає в тому, що вони без впливу професійного судді постановляють неоспорюване по суті рішення – вердикт щодо винуватості особи в обвинуваченні, а професійний суддя на основі вердикту виносить мотивувальний вирок. Доведено необхідність введення додаткового критерію стосовно вищої юридичної освіти для присяжного. Встановлено відмінності рішень професійних суддів від вердикту присяжних: 1) розбіжності в інтерпретації доказів, що зумовлено їх неясністю: в одному судовому процесі докази чіткі й прості, а в іншому – складні й неясні; 2) інтерпретація закону; 3) незгода суддів і присяжних; 4) є відносна ефективність виступу адвоката й прокурора.
The article indicates the meaning of a jury trial in criminal proceedings. Attention was drawn to the introduction of the institution of jurors in the judicial proceedings of Ukraine as a form of direct participation of the people is provided for in article 124 of the Constitution of Ukraine. Attention was drawn to the need to regulate the status of the jury in criminal proceedings and to make proposals to resolve these issues with the current procedural law. It is noted that in Ukraine, according to the current legislation, a jury court operates at the level of a local general court of first instance (consisting of two professional judges and three jurors and examines cases of crimes for which a sentence of life imprisonment is provided. However, such a review is possible only if a motion is submitted by the accused during the preparatory trial. The draft Law “On Jury Trial” of 14.07.2020 № 3843, which proposes requirements for a jury, was analyzed: “A jury may be a citizen of Ukraine who has reached twenty-one years of age, permanently resides in the territory covered by the jurisdiction of the relevant court, unless otherwise determined by law”. It has not been proved advisable to reduce the age limit for juries, as well as to reduce the number of professional judges in criminal cases before a jury. the main feature of the institution of jurors in the draft Law is that they, without the influence of a professional judge, make an uncontested decision – a verdict on the guilt of a person in a charge, and a professional judge, on the basis of a verdict, issues a reasoning verdict. It has been proved necessary to introduce an additional criterion relating to higher legal education for a juror. Differences in the decisions of professional judges from the jury verdict were established: 1) differences in the interpretation of evidence, due to their ambiguity: in one trial, the evidence is clear and simple, and in the other, complex and unclear; 2) interpretation of the law; 3) dissent of judges and jurors; 4) is the relative effectiveness of the speech of the lawyer and the prosecutor.
Description
Keywords
судоустрій, професійний суддя, суд присяжних, правосуддя, вердикт суду присяжних, вирок суду, стаття, judiciary, professional judge, jury, justice, jury verdict, court verdict
Citation
Яцик Т. П. Суд присяжних у кримінальному провадженні як форма безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя / Т. П. Яцик, В. А. Шкелебей // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний університет. - Запоріжжя, 2020. - № 3. - С. 70-74.