Вдосконалення інформаційної складової контролю природних монополій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Бандура, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Визначаються специфіка контролю природних монополій та основні вади існуючих методів такого контролю. Аналізуються деякі альтернативні методи контролю, які існують у світовій практиці. Пропонується можливий шлях вдосконалення інформаційної складової кількісного контролю природних монополій за методом встановлення граничного рівня ціни (методом коефіцієнтів зміни ціни), який наразі є найпоширенішим методом тарифного регулювання природних монополій серед розвинених країн світу. Однією з основних причин того, що цей метод не знайшов належного практичного втілення в Україні, є нерозробленість методичних підходів до визначення основних елементів відповідної до методу формули: показників інфляції, ефективності діяльності (X-фактор) та дії зовнішніх факторів (Z-фактор). Принципове значення має невизначеність критеріїв перегляду фактора ефективності (X), яка може сприяти гальмуванню інвестицій, зниженню зацікавленості монополіста у масштабних довгострокових інвестиціях. Робиться спроба усунення більшості з зазначених недоліків методу встановлення граничного рівня цін (методу коефіцієнтів зміни ціни) на базі СМІ-моделі макроекономічної динаміки. Пропонується метод однозначного визначення фактора ефективності (Х) природних монополій. Також запропонована модифікація формули для визначення тарифу на продукцію таких монополій, в рамках якої посилюються стимули до інноваційної активності та до запровадження нових технологій суб’єктами природних монополій, зберігаючи при цьому інтереси споживачів, усувається ефект гальмування інвестицій. Маючи змогу визначення в рамках СМІ-моделі показника кількісної оцінки змін у величині монопольної влади та ступеня впливу цієї влади на економіку в цілому та на різні її сегменти, ці показники пропонуються як допоміжні до формули тарифікації для перевірки ефективності визначення саме тарифу на продукцію природних монополій.
Description
We define the specific features in the control over natural monopoly and the main drawbacks in the contemporary methods of such a control. Also, we analyze some alternative methods of monopoly control that take place in world practice. This paper presents a possible way to improve the information component for quantitative control of natural monopoly using the method of marginal price level fixing (method of price coefficients changing). This method is a widespread one that is used for price regulation of natural monopoly in highly developed countries. However, the method to define the main elements in the corresponding formula — inflation number, economic efficiency factor (X-factor) and effect of external factors (Z-factor) — is still to be elaborated. This fact is one of the main objective reasons why this method is not presently used in practice in Ukraine. Of fundamental importance is the uncertainty of the efficiency factor (X-factor) revision criteria. It can contribute to the slowdown of investments, reducing the interest of the monopolist in large-scale and long-term investments. This paper presents an attempt to eliminate most of the above mentioned drawbacks in the method of the marginal price fixing (method of price coefficients changing) using author’s CMI-model of macroeconomic dynamics. We propose a method to define unambiguously the efficiency factor (X) for natural monopoly. Also, we have modified the formula to define the price (tariff) for a product of natural monopoly in order to stimulate the monopoly’s innovative and investment activity while keeping the consumer’s interest, and to eliminate the slowdown effect of investments. Besides, using the CMI-model we are able to determine quantitative indexes of monopoly power and the rate of effect of this power on the economy as a whole and on its various sectors. These indexes are proposed as additional ones to the price (tariff) formula to verify the results of the formula’s action.
Keywords
природна монополія, цінове (тарифне) регулювання, фактор ефективності, монопольна влада, конкуренція, стаття, natural monopoly, price (tariff) regulation, factor of efficiency, monopoly power, competition
Citation
Бандура О. В. Вдосконалення інформаційної складової контролю природних монополій / Олександр Бандура // Економічна теорія. - 2023. - № 1. - С. 106-119. - https://doi.org/10.15407/etet2023.01.106