Умови вдосконалення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО

dc.contributor.authorНестеренко, Людмила
dc.contributor.authorМазін, Дмитро
dc.contributor.authorПіроженко, Ірина
dc.date.accessioned2023-02-14T05:21:25Z
dc.date.available2023-02-14T05:21:25Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ статті доведено, що рівень психолого-педагогічної культури науково-педагогічного працівника є одним із важливих психологічних компонентів викладацької майстерності. На основі аналізу основних професійних характеристик викладача ЗВО та компонентів, що утворюють зміст психолого-педагогічної культури науково-педагогічного працівника, визначені та охарактеризовані основні умови вдосконалення психолого- педагогічної культури викладача ЗВО. До цих умов віднесені організаційно-технологічні умови (фізичні умови праці; гігієнічні умови; естетичні умови; матеріально-технічні умови; система заохочень; знання нормативно-правової бази, що регулює та регламентує викладацьку діяльність; знання технологічної та організаційно-управлінської специфіки науково-педагогічної діяльності; тощо) акмеологічні умови (рефлексивно-конструктивні умови, прогностичні умови, проекційні умови, комунікативні та інтеркомунікативні умови), особистісні умови (об’єктивні – вікові особливості; характерологічні, типологічні особливості особистості (риси характеру, схильності, інтереси, психофізіологічні особливості особистості, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки); суспільний вплив на мотиви, що впливають на формування ціннісних орієнтацій, відносин, професійної мотивації та професійної самосвідомості та суб’єктивні – потенціал особистості, у тому числі високі професійно-особистісні стандарти; потреба у самоствердженні, досягненні, потреба у визнанні; робота над собою та самоосвіта (аналіз та перспективна побудова професійного життєвого плану діяльності, самоаналіз, саморозвиток, тощо); та соціокультурні умови (освіта, культурні цінності, моральні цінності, каузальні атрибуції, економічні умови, політична ситуація, етнічні особливості, вплив родини, фактори соціальної групи, соціальне середовище, культурне середовище, управлінське середовище, групова динаміка, сфера професійної діяльності, культурне оточення, тощо). В статті також обґрунтовано, що рівень сформованості психолого-педагогічної культури викладача ЗВО визначає здатність науково-педагогічного працівника мотивувати учасників освітніх взаємодій в системі вищої освіти рухатися до нової мети, спроможність проявляти толерантність та повагу до культурної різноманітності, навички діяти соціально відповідально та свідомо.uk_UA
dc.description.abstractThe article proves that the level of psychological and pedagogical culture of a University teacher is one of the important psychological components of teaching skills. On the basis of the analysis of the basic professional characteristics of a University teacher as well as the components forming the development of psychological and pedagogical culture of a University teacher, the basic conditions of improvement of psychological and pedagogical culture of a University teacher are defined and characterized. These conditions include organizational and technological conditions (physical working conditions; hygienic conditions; aesthetic conditions; material and technical conditions; system of incentives; knowledge of the teaching regulatory framework; knowledge of technological and organizational specifics of scientific and pedagogical activity, etc.) acmeological conditions (reflexive-constructive conditions, prognostic conditions, projection conditions, communicative and intercommunicative conditions), personal conditions (objective – age features; typological features of a personality (character traits, inclinations, interests, psychophysiological features of personality), the level of general education and training), social influence on motives influencing the formation of values, attitudes, professional motivation and professional self-awareness and subjective – the potential of the individual, including high professional and personal standards, the need for self-affirmation, achievement, need in recognition; self-work and selfeducation (analysis and long-term construction of a professional life plan, self-analysis, self-development, etc.); and socio-cultural conditions (education, cultural values, moral values, causal attributions, economic conditions, political situation, ethnic features, family influence, social group factors, social environment, cultural environment, management environment, group dynamics, professional activity, cultural environment, etc). The article also substantiates that the level of development of psychological and pedagogical culture of a University teacher determines the ability to motivate participants in educational interactions in higher education to move to a new goal, potential to show tolerance and respect for cultural diversity as well as the skills to act socially responsibly and consciously.en_US
dc.identifier.citationНестеренко Л. О. Умови вдосконалення психолого-педагогічної культури викладача ЗВО / Людмила Нестеренко, Дмитро Мазін, Ірина Піроженко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич, 2022. - Вип. 53, т. 2. - С. 237-243.uk_UA
dc.identifier.issn2308-4855
dc.identifier.issn12308-4863
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/24685
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceАктуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкаuk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectпедагогічно-психологічна культураuk_UA
dc.subjectумовиuk_UA
dc.subjectвикладач ЗВОuk_UA
dc.subjectрозвитокuk_UA
dc.subjectпрофесійні навичкиuk_UA
dc.subjectпрофесійні вимогиuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectpedagogical and psychological cultureen_US
dc.subjectconditionsen_US
dc.subjectUniversity teacheren_US
dc.subjectdevelopmenten_US
dc.subjectprofessional skillsen_US
dc.subjectprofessional requirementsen_US
dc.titleУмови вдосконалення психолого-педагогічної культури викладача ЗВОuk_UA
dc.title.alternativeConditions for improving the psychological and pedagogical culture of the university teacheren_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Umovy_vdoskonalennia_psykholoho-pedahohichnoi_kultury_vykladacha_ZVO.pdf
Size:
341.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: